Slovník

A D E H K N O P R S U V

A

ABBYY Screenshot Reader Aplikácia, ktorá umožňuje vytvárať obrazy obrazovky a rozpoznávať texty na nich.

ADRT® (Adaptive Document Recognition Technology) - Prispôsobiteľná technológia rozpoznávania dokumentov. Táto technológia zlepšuje kvalitu spracovania viacstranových dokumentov. Konkrétne umožňuje táto technológia programu správne detekovať hlavičky, pätičky, poznámky pod čiarou, číslovanie strán a nadpisy.

Aktivácia Proces získavania špeciálneho kódu od spoločnosti ABBYY, ktorý používateľovi umožňuje používať svoju kópiu softvéru na danom počítači v plnom režime.

Aktivačný kód Kód pre každého používateľa programu ABBYY PDF Transformer 3.0 vydávaný spoločnosťou ABBYY počas procesu aktivácie. Na aktiváciu programu ABBYY PDF Transformer na počítači, ktorý vygeneroval Product ID, je potrebný aktivačný kód.

Aktívna oblasť Vybratá oblasť obrazu, ktorú nemožno odstrániť, presunúť alebo upraviť. Ak chcete, aby bola oblasť aktívna, kliknite na ňu. Rám ohraničujúci aktívnu oblasť je široký a sú na ňom malé štvorčeky, ktorých ťahaním je možné zmeniť veľkosť oblasti.

Analýza rozloženia strany Proces zisťovania oblastí na snímke. Existujú tri typy oblastí: textová, obrázková, tabuľková oblasť. Analýza rozloženia strany môže byť vykonaná automaticky – kliknutím na tlačidlo Konvertovať, alebo ju môže užívateľ vykonať manuálne, a to ešte pred samotnou konverziou.

PDF Transformer backtotop Slovník Naspäť na začiatok

D

dpi (dots per inch – počet bodov na palec) Rozlišovacia schopnosť.

E

Efekty písma Vzhľad písma: tučné, kurzíva, podčiarknuté, prečiarknuté, dolný index, horný index, malé písmená.

H

Heslo na otvorenie dokumentu Heslo na otvorenie dokumentu zabráni používateľom otvoriť dokument PDF, pokiaľ nezadajú autorom určené heslo.

Heslo na povolenia Heslo, ktoré zabráni používateľom vytlačiť a upravovať dokument vo formáte PDF, pokiaľ nezadajú autorom určené heslo. Ak sú pre dokument vybraté nejaké nastavenia zabezpečenia, iní používatelia nebudú môcť tieto nastavenia zmeniť, pokiaľ nezadajú autorom špecifikované heslo.

K

Klávesové skratky Kláves alebo kombinácia viacerých klávesov na klávesnici používané na spustenie, resp. vykonanie konkrétneho príkazu. Klávesové skratky Vám umožnia urýchliť prácu.

PDF Transformer backtotop Slovník Naspäť na začiatok

N

Nastavenia zabezpečenia PDF Obmedzenia, ktoré môžu zabrániť otvoreniu, úprave, kopírovaniu alebo tlači dokumentu vo formáte PDF. Medzi tieto nastavenia patria: heslá na otváranie dokumentov, heslá na povolenia a úrovne šifrovania.

O

Oblasť Časť snímky ohraničená rámom. Pred vykonaním konverzie detekuje program ABBYY PDF Transformer oblasti textu, obrázkov a tabuliek. Takto je potom možné určiť, ktoré oblasti je potrebné skonvertovať a v akom poradí.

Oblasť obrázka Oblasť, ktorá sa používa pre oblasti obrazov obsahujúce obrázky. Tento typ oblasti môže ohraničovať aktuálny obrázok alebo akýkoľvek iný objekt, ktorý chcete v rozpoznanom texte zobraziť ako obrázok (napr. časť textu).

Oblasť tabuľky Oblasť používaná pre oblasti obrazov tabuľky v alebo pre oblasti textu zostaveného do tabuľky. Keď aplikácia číta oblasti tohto typu, nakreslí zvislé a vodorovné oddeľovače vnútri oblasti tak, aby vznikla tabuľka. Táto oblasť sa vo výstupnom texte vykreslí ako tabuľka.

Oblasť textu Oblasť obsahujúca text. Oblasti textu by mali obsahovať iba text s jedným stĺpcom.

OCR (Optical Character Recognition) - Optické rozpoznávanie znakov. Toto umožní počítaču “čítať text” na naskenovanej strane, oddeliť ho od obrázkov a prvkov formátovania. Keď je text prečítaný, program nanovo vytvorí originálny dokument v upraviteľnom formáte.

Ovládač Program ovládajúci periférne počítačové zariadenia (napr. skener, monitor, atď.).

PDF Transformer backtotop Slovník Naspäť na začiatok

P

PDF (Portable Document Format) - Formát prenosného súboru. Rozšírený formát pre ukladanie súborov. Súbory vo formáte PDF sa zobrazujú na rozličných počítačoch rovnako a môžu takisto obsahovať podrobné informácie o texte a obrázkoch nachádzajúcich sa v dokumente.

Ponuka skratiek Ponuka, ktorá sa objaví po kliknutí pravým tlačidlom myši na objekt. Napríklad, ak kliknete pravým tlačidlom myši na oblasť obrázka alebo na ktorúkoľvek inú časť obrázka, otvorí sa jeho ponuka skratiek.

Product ID Automaticky generovaný parameter na základe konfigurácie hardvéru pri aktivácii programu ABBYY PDF Transformer na konkrétnom počítači.

R

Rozloženie strany Usporiadanie textu, tabuliek, obrázkov, odsekov a stĺpcov na strane, rovnako ako usporiadanie písiem, veľkostí písma, farieb písma, pozadia a orientácie textu.

PDF Transformer backtotop Slovník Naspäť na začiatok

S

Sériové číslo je jedinečné číslo, ktoré dostanete spolu s produktom. Sériové číslo je nevyhnutné na aktiváciu produktu.

U

Unicode Štandard kódovania vyvinutý spoločnosťou Unicode Consortium (Unicode, Inc.). Tento štandard predstavuje 16-bitový medzinárodný systém kódovania slúžiaci na spracovanie textov napísaných v najvýznamnejších svetových jazykoch. Tento štandard je jednoducho rozšíriteľný. Štandard Unicode určuje kódovanie znakov ako aj vlastnosti a procedúry použité pri spracovaní textov napísaných v konkrétnych jazykoch.

V

Vedľajší nadpis Text alebo obr

Slovník