Licenčná zmluva koncového používateľa (EULA)

ABBYY PDF Transformer 3.0

Dôležité! Pred inštaláciou, kopírovaním alebo používaním softvérového produktu si pozorne prečítajte nasledujúce podmienky. Inštalovanie, kopírovanie alebo používanie produktu indikuje Váš súhlas s týmito podmienkami.

Táto licenčná zmluva koncového používateľa (EULA) je právnou zmluvou medzi Vami, koncovým používateľom, ktorý získal vyššie uvedený softvér spoločnosti ABBYY (vrátane akéhokoľvek právneho subjektu, pre ktorý je výrobok určený), a spoločnosťou ABBYY pre vyššie uvedený softvér spoločnosti ABBYY, ku ktorému je táto zmluva EULA priložená a ktorý obsahuje príslušné médiá, vytlačené materiály a on-line alebo elektronickú dokumentáciu (ktoré sa spoločne označujú ako “SOFTVÉR”).

Inštalovaním, kopírovaním alebo iným používaním SOFTVÉRU potvrdzujete, že ste si prečítali túto zmluvy EULA, že jej rozumiete a súhlasíte s jej podmienkami.

Táto zmluva EULA nadobúda platnosť, keď pužijete SOFTVÉR alebo prijmete všetky podmienky tu uvedené výberom prehlásenia “Súhlasím s podmienkami tejto licenčnej zmluvy” a následným stlačením príkazu “Ďalej” na obrazovke, a je zaväzujúca na celú dobu platnosti autorského práva SOFTVÉRU, pokiaľ to nie je uvedené inak v EULA.

Tento SOFTVÉR je chránený autorskými právami a medzinárodnými zmluvami. Súhlasíte s tým, že táto zmluva EULA je vymáhateľná ako akákoľvek iná písomná dohoda, ktorú ste podpísali. Táto zmluva EULA je vymáhateľná voči Vám a voči akémukoľvek právnemu subjektu, ktorý tento SOFTVÉR získal, a v mene ktorého sa používa.

Ak je súčasťou softvéru tlačená kópia Licenčnej zmluvy, má v prípade rozporov v kontexte medzi textom tejto EULA a textom v Licenčnej zmluve prednosť text v Licenčnej zmluve.

Ak s podmienkami tejto zmluvy EULA nesúhlasíte, nepoužívajte SOFTVÉR, zvoľte možnosť “Nesúhlasím s podmienkami licenčnej zmluvy” a pokračujte zvolením príkazu “Zrušiť”.

Definície

“ABBYY” znamená spoločnosť ABBYY USA Software House Inc. registrovanú na adrese 880 North McCarthy Boulevard, Suite 220, Milpitas, California 95035, USA, ak sa použije článok 20.1 tejto zmluvy EULA,
spoločnosť ABBYY Europe GmbH registrovanú na adrese Elsenheimerstr. 49 80687 Mníchov, ak sa použije článok 20.2 tejto EULA,
spoločnosť ABBYY UK Ltd. registrovanú na adrese Heathrow Business Centre, 65 High Street, Egham, Surrey TW20 9EY, Veľká Británia, ak sa použije článok 20.3,
spoločnosť ABBYY LLC registrovanú na adrese ul. Perovskaya, dom 22, korpus 1, 111398, Moskva, Rusko, ak sa použije článok 20.4 tejto EULA,
spoločnosť ABBYY Software House Ukraine registrovanú na adrese 31, Degtyarevskaya st., Kyjev, Ukrajina 03680, ak sa použije článok 20.5 tejto EULA,
a spoločnosť ABBYY Solutions Ltd., Michail Karaoli 2, Egkomi CY 2404, Nicosia, Cyprus vo všetkých ostatných prípadoch.

“ABBYY Group” znamená spoločnosť ABBYY so všetkými pobočkami. “Pobočka ABBYY” znamená entitu, ktorá, priamo alebo nepriamo, prostredníctvom jedného alebo viacerých prostredníkov, kontroluje, je kontrolovaná alebo je pod spoločnou kontrolou spoločnosti ABBYY.

“Vy”, “Vaše” a “koncový používateľ” označuje a zahŕňa akúkoľvek osobu a/alebo právnu entitu, ktorá tento SOFTVÉR získala a ktorej menom je používaný.

“Licencia” znamená neexkluzívne limitované právo zaručené Vám, a to spoločnosťou ABBYY na inštaláciu a používanie funkčnosti SOFTVÉRU v súlade s pojmami a podmienkami uvedenými v tejto EULA.

1. Udelenie licencie

1.1 Predmetom Vášho súhlasu s podmienkami tejto EULA je, že vám spoločnosť ABBYY udeľuje Licenciu používať SOFTVÉR, vrátane všetkých obrázkov, fotografií, animácií, audiovizuálnych komponentov, hudby, textu a “apletov”, ktoré sú súčasťou SOFTVÉRU, a taktiež sprievodných vytlačených materiálov a všetkých kópií SOFTVÉRU, iba v rámci medzí stanovených nižšie. Všetky nižšie uvedené podmienky sa vzťahujú na SOFTVÉR ako celok a na všetky jeho samostatné komponenty.

2. Licencia

2.1 Spoločnosť ABBYY reprezentuje, potvrdzuje a garantuje, že má plné právo, moc, právnu spôsobilosť, schopnosť a právomoc licencovať a distribuovať SOFTVÉR, vrátane všetkých obrázkov, fotografií, animácií, audiovizuálnych komponentov, hudby, textu a “apletov” začlenených do SOFTVÉRU, ako aj sprievodné vytlačené materiály a všetky kópie SOFTVÉRU.

2.2 Všetky názvy a práva duševného vlastníctva v a k obsahu, ktorý nie je obsiahnutý v SOFTVÉRI, no je možné k ním pristupovať prostredníctvom SOFTVÉRU, sú vlastníctvom majiteľov príslušného obsahu a môžu byť chránené príslušnými autorskými právami alebo právami ostatného duševného vlastníctva a medzinárodných dohôd. Táto EULA Vám nezaručuje akékoľvek práva k takému intelektuálnemu vlastníctvu.

2.3 SOFTVÉR obsahuje hodnotné obchodné tajomstvá a dôverné informácie patriace spoločnosti ABBYY a tretím stranám a je chránený autorským právom, vrátane (bez obmedzení) autorského práva Spojených štátov amerických, právami Ruskej federácie, medzinárodnými zmluvami a aplikovateľnými právnymi predpismi krajiny, v ktorej sa používa. Ľubovoľné používanie SOFTVÉRU mimo pravidiel a podmienok tejto zmluvy EULA alebo v rozpore s nimi predstavuje porušenie práva intelektuálneho vlastníctva spoločnosti ABBYY a tretích strán a bude mať za následok zrušenie všetkých práv na používanie SOFTVÉRU, ktoré sú Vám garantované touto zmluvou EULA.

2.4 Tento SOFTVÉR môžete raz natrvalo previesť priamo na iného koncového používateľa. Tento prenos musí obsahovať všetok SOFTVÉR (vrátane všetkých komponentov, médií a vytlačených materiálov a ľubovoľných aktualizácií) a túto zmluvu EULA. Takýto prenos nemôže byť uskutočnený zásielkou ani žiadnym iným nepriamym prevodom. Prijímateľ takéhoto jednorazového prevodu musí súhlasiť, že splní podmienky tejto zmluvy EULA, vrátane záväzku, že ďalej neprevedie túto zmluvu EULA ani SOFTVÉR. V prípade takého prenosu SOFTVÉRU musíte zo svojho počítača alebo zo svojej lokálnej siete LAN tento SOFTVÉR odinštalovať.

2.5 Táto zmluva EULA Vám neposkytuje žiadne práva v súvislosti so žiadnymi ochrannými známkami spoločnosti ABBYY.

2.6 Vyhradenie práv. Všetky vyslovene neudelené práva sú vyhradené spoločnosťou ABBYY.

3. Používanie SOFTVÉRU

3.1 Ak je softvér zakúpený subjektom, potom môžete nainštalovať SOFTVÉR len na počítači vo Vašej kancelárii. SOFTVÉR nemôžete nainštalovať a používať na svojom domácom počítači. SOFTVÉR nemôžete nainštalovať na viacej ako jednom počítači.

3.2 Ak je SOFTVÉR zakúpený súkromnou osobou, potom môžete softvér nainštalovať na svojom počítači v kancelárii, aj na svojom domácom počítači. SOFTVÉR nemôžete nainštalovať na viac ako dvoch počítačoch. SOFTVÉR nemôžete používať v tom istom čase na viac ako jednom počítači. SOFTVÉR nesmiete používať simultánne na svojom domácom počítači a na firemnom počítači.

3.3 K SOFTVÉRU môžete mať prístup použitím terminálových služieb súčasne len z jedného počítača, pokiaľ nie je uvedené inak v oddelenej zmluve s ABBYY alebo akejkoľvek dokumentácii k tomuto SOFTVÉRU. Terminálové služby dovoľujú užívateľovi prístup k aplikáciám a údajom nachádzajúcim sa na vzdialenom počítači prostredníctvom siete.

4. SOFTVÉR na viacerých médiách

4.1 SOFTVÉR môžete obdržať na viac ako jednom médiu, vrátane súborov na prevzatie zo siete Internet. Bez ohľadu na počet prijatých médií máte licenciu na používanie iba jednej (1) kópie SOFTVÉRU v súlade s časťou 3 tejto zmluvy EULA.

5. Databázy koncových používateľov

5.1 Pre programy obsiahnuté v SOFTVÉRI môžete vytvárať vlastné databázy, ak SOFTVÉR takúto možnosť poskytuje.

6. Redistribúcia SOFTVÉRU

6.1 Ľubovoľná redistribúcia SOFTVÉRU, s výnimkou popísanou v článku 2.4, je prísne zakázaná. Medzi redistribúciu patria (nielen) predaj, prenajímanie, poskytnutie leasingu alebo požičiavanie SOFTVÉRU, pokiaľ to nie je v zmluve so spoločnosťou ABBYY uvedené inak.

7. Dodatočné podmienky predbežnej verzie softvéru

7.1 Ak SOFTVÉR, ktorý ste obdržali s touto Licenciou je predbežná komerčná verzia alebo betaverzia SOFTVÉRU (“Predbežný softvér”), potom platí nasledujúca časť. Do miery, v akej je ľubovoľná časť tejto časti v rozpore s ľubovoľnou inou podmienkou v tejto EULA, táto sekcia nahrádza ostatné podmienky s ohľadom na predbežný softvér, no len do miery potrebnej na vyriešenie sporu.

7.2 Beriete na vedomie, že SOFTVÉR je predbežnou verziou, nepredstavuje konečný SOFTVÉR od spoločnosti ABBYY a môže obsahovať chyby a ostatné problémy, ktoré by mohli spôsobiť zlyhanie systému alebo stratu údajov. Preto je Vám predbežný softvér poskytnutý “v aktuálnom stave” a spoločnosť ABBYY sa voči Vám dištancuje od záruky alebo zodpovednosti akéhokoľvek druhu. V PRÍPADE, KEDY NIE JE MOŽNÉ VYLÚČIŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA PREDBEŽNÝ SOFTVÉR, NO JE MOŽNÉ TÚTO ZODPOVEDNOSŤ OBMEDZIŤ, JE ZODPOVEDNOSŤOU SPOLOČNOSTI ABBYY A JEJ DODÁVATEĽOV OBMEDZENÁ LEN NA CELKOVÚ SUMU PÄŤDESIAT DOLÁROV (U.S. $50).

7.3 Beriete na vedomie, že predbežný softvér môže byť funkčný počas doby obmedzenej SOFTVÉROM, no nepresiahne 2 týždne od prvého spustenia predbežného softvéru. Po uplynutí tejto doby bude funkčnosť predbežného softvéru deaktivovaná a EULA stratí platnosť, pokiaľ nie je predĺžená zo strany spoločnosti ABBYY potom, čo obdržíte licenciu na plnú verziu SOFTVÉRU od spoločnosti ABBYY.

7.4 Beriete na vedomie, že Vám spoločnosť ABBYY nesľúbila ani negarantovala, že predbežný softvér bude v budúcnosti zverejnený alebo poskytnutý komukoľvek. Spoločnosť ABBYY nemá voči Vám žiadny zreteľný ani implicitný záväzok, že zverejní a uvedie predbežný softvér a že spoločnosť ABBYY nemusí uviesť softvérový produkt podobný alebo kompatibilný s predbežným softvérom. Podľa toho beriete na vedomie, že ak realizujete akýkoľvek výskum alebo vývoj ohľadom predbežného softvéru alebo akéhokoľvek softvérového produktu vzťahujúceho sa na predbežný softvér, konáte tak výhradne na vlastné riziko.

7.5 Beriete na vedomie, že predbežný softvér, akákoľvek sprievodná písomná, ústna alebo elektronická informácia, ktorú Vám spoločnosť ABBYY odtajnila a ktorá sa vzťahuje na predbežný softvér, takisto akákoľvek informácia o kvalite predbežného softvéru alebo o kvalite výsledkov získaných používaním predbežného softvéru a akákoľvek informácia o nedostatkoch, chybách a ostatných problémoch, ktoré ste objavili v predbežnom softvéri, sú dôverné a tajné (ďalej Dôverné materiály).

7.6 Súhlasíte, že sa zaväzujete dodržiavať nasledujúce podmienky a ustanovenia:

7.6.1 Nesmiete odhaliť a zverejniť Dôverné materiály. Pojem “odhaliť” znamená prenajať, požičať, priradiť, previesť alebo prostredníctvom siete alebo iných prostriedkov poskytnúť tretím osobám prístup k Dôverným materiálom reprodukovaným v akejkoľvek forme, vrátane ústnej komunikácie.

7.6.2 Je Vašou povinnosťou podniknúť všetky opatrenia, aby sa zabránilo k odhaleniu Dôverných materiálov, a aby tieto materiály zostali aj naďalej dôverné.

7.6.3 V prípade, že sa dozviete o akomkoľvek odhalení a zverejnení Dôverných materiálov, je Vašou povinnosťou bezodkladne o takejto skutočnosti informovať spoločnosť ABBYY.

7.6.4 Ak porušíte ustanovenia a podmienky ujasnené vo vyššie uvedených článkoch 7.6.1-7.6.3, je Vašou povinnosťou zaplatiť spoločnosti ABBYY pokutu vo výške desaťtisíc dolárov (US$ 10 000). Takisto máte povinnosť poskytnúť spoločnosti ABBYY akúkoľvek kompenzáciu straty vyplývajúcej z porušenia podmienok a ustanovení článkov, ktorá nie je zahrnutá v pokute.

7.7 Ustanovenia mlčanlivosti uvedené v článku 7.6 tejto EULA by mali byť zachované dovtedy, kým nebude publikovaná oficiálna verzia SOFTVÉRU. Pre účely tejto EULA sa za deň zverejnenia oficiálnej verzie SOFTVÉRU pokladá deň publikovania tlačovej správy o SOFTVÉRI na internetovej stránke www.ABBYY.com.

7.8 Počas ustanovení zmienených v odseku 7.3, v prípade, že si to spoločnosť ABBYY vyžaduje, je Vašou povinnosťou poskytnúť spoločnosti ABBYY spätnú väzbu ohľadom testovania a používania predbežného softvéru, vrátane chýb a nedostatkov.

7.9 Ak Vám bol predbežný softvér poskytnutý na základe samostatnej písomnej zmluvy, ako Obojstranná zmluva o neodhalení Dôverných materiálov, vzťahuje sa táto zmluva aj na Vaše používanie predbežného softvéru. Do miery, v akej sú každé ustanovenie alebo podmienka v samostatnej písomnej zmluve, akou je Obojstranná zmluva o neprezradení Dôverných materiálov, v rozpore s ustanoveniami alebo podmienkami uvedenými v tejto EULA, nahrádza samostatná písomná zmluva ostatné ustanovenia a podmienky s ohľadom na predbežný softvér, no len do miery potrebnej na vyriešenie sporu.

7.10 Potom, čo obdržíte novšiu verziu predbežného softvéru alebo oficiálne publikovanú komerčnú verziu SOFTVÉRU, či už ako samostatný produkt, alebo ako časť rozsiahlejšieho produktu, súhlasíte s tým, že vrátite alebo zničíte všetky staršie verzie predbežného softvéru, ktoré Vám poskytla spoločnosť ABBYY a budete sa riadiť všetkými ustanoveniami uvedenými v licenčnej zmluve pre všetky novšie verzie predbežného softvéru a pre verejne publikovanú komerčnú verziu SOFTVÉRU.

8. Obmedzenia

8.1 Ste oboznámení s tým, že SOFTVÉR je chránený pred neautorizovaným kopírovaním a/alebo používaním. Dokiaľ neaktivujete svoju kópiu SOFTVÉRU, nemôžete si uplatňovať svoje práva vyplývajúce z EULA a vzťahujúce sa na funkcie SOFTVÉRU.

8.2 Všetky podmienky používania a obmedzenia riadiace používanie SOFTVÉRU sú uvedené v tejto zmluve EULA, pokiaľ to nie je inak stanovené v samostatnej zmluve so spoločnosťou ABBYY, alebo v inej sprievodnej dokumentácii k SOFTVÉRU.

8.3 Nemôžete vykonávať ani umožniť iným osobám vykonávať žiadne z nižšie uvedených aktivít:

8.3.1 Spätné dešifrovanie, rozoberanie alebo dekompilovanie SOFTVÉRU s výnimkou a len do takej miery, že je takáto aktivita povolená príslušným zákonom napriek tomuto obmedzeniu. Pokiaľ príslušný zákon takéto aktivity povoľuje, akákoľvek takto zistená informácia nesmie byť poskytnutá tretím stranám s výnimkou, že takéto poskytnutie informácie je vyžadované zákonom a takáto informácia musí byť okamžite poskytnutá spoločnosti ABBYY. Všetky takéto informácie budú považované za dôverné a chránené informácie spoločnosti ABBYY.

8.3.2 Upravovať, meniť alebo prekladať SOFTVÉR, vrátane vykonania zmien v SOFTVÉRI, v aplikáciách a databázach obsiahnutých v SOFTVÉRI, iných ako tých, ktoré sú umožnené SOFTVÉROM a popísané
v dokumentácii.

8.3.3 Vykonávať akékoľvek zmeny v SOFTVÉRI, vrátane zmien s cieľom aktivácie SOFTVÉRU, aby mohol byť použitý na Vašom hardvéri, zmien bez predošlého písomného súhlasu spoločnosti ABBYY, takisto vykonávať ostatné zmeny ako tie, ktoré môžu byť v rámci vnútra SOFTVÉRU a sú popísané v sprievodnej dokumentácii. Opravovať chyby bez predošlého písomného súhlasu spoločnosti ABBYY.

8.3.4 Prenajímať, poskytovať lízing, nižšie licencie, prideľovať alebo prenášať akékoľvek práva poskytované touto zmluvou EULA a ďalšie práva vzťahujúce sa na SOFTVÉR akejkoľvek osobe alebo autorizovať kopírovanie celého SOFTVÉRU alebo jeho ľubovoľnej časti do iných počítačov (s výnimkou prípadu popísaného v článku 2.4.), pokiaľ to nie je inak uvedené v samostatnej zmluve so spoločnosťou ABBYY.

8.3.5 Umožniť neoprávneným osobám používať SOFTVÉR a pracovať v rovnakom systéme pre viacerých používateľov ako Vy s cieľom použitia SOFTVÉRU.

8.3.6 Odstrániť alebo prekryť akékoľvek upozornenia na autorské práva, ochranné známky alebo patenty, ktoré sa nachádzajú v dodanom SOFTVÉRI.

8.4 Ak sa aplikuje článok 20.4 alebo článok 20.5 tejto EULA, nemôžete komerčne používať softvér s cieľom poskytnutia rozpoznávania textu alebo výsledkov konverzie PDF získaných SOFTVÉROM akejkoľvek tretej strane.

9. Služby technickej podpory

9.1 Spoločnosť ABBYY Vám poskytuje služby technickej podpory vzťahujúce sa k SOFTVÉRU (“Služby technickej podpory”) podľa podmienok aktuálnych zásad poskytovania technickej podpory spoločnosti ABBYY publikovaných na webovej stránke ABBYY (http://www.abbyy.com/support/). Spoločnosť ABBYY si vyhradzuje právo zmeniť zásady poskytovania technickej podpory, a to kedykoľvek a bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

9.2 Ľubovoľný doplnkový softvérový kód dodaný ako súčasť služieb technickej podpory je považovaný za súčasť SOFTVÉRU a vzťahujú sa naň podmienky tejto zmluvy EULA.

9.3 Aby ste boli spôsobilí pre služby technickej podpory, je potrebné poskytnúť spoločnosti ABBYY informácie o charakteristikách Vášho hardvéru, ako aj podrobnosti o Vašej osobe, vrátane mena, názvu spoločnosti (ak je to vhodné), adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy.

9.4 Spoločnosť ABBYY môže vyššie uvedené informácie použiť v súlade s príslušným zákonom o ochrane údajov pre svoje obchodné účely, vrátane (ale nie výlučne) podpory a vývoja produktu, za predpokladu, že spoločnosť ABBYY nevyužije tieto informácie v žiadnej forme, ktorá by Vás identifikovala.

10. Nepredajný softvér

10.1 SOFTVÉR označený ako nepredajná verzia (“Not for Resale” alebo “NFR”) môže byť, nehľadiac na ostatné časti tejto zmluvy EULA, použitý len s cieľom demonštrácie, overovania alebo testovania.

11. Softvér na skúšobné účely

11.1 Ak je SOFTVÉR označený nápisom “Try&Buy”, “Trial” (Skúšobný) alebo “Demo”, potom táto časť platí, pokým nezakúpite licenciu pre plnú verziu SOFTVÉRU. Ste oboznámení s tým, že SOFTVÉR má obmedzenú funkčnosť alebo funkcie na obmedzenú dobu. SOFTVÉR je licencovaný na báze “tak ako je”, výlučne ako demonštračný model. Ak je SOFTVÉR časovo obmedzenou verziou, jeho funkčnosť sa po určenej dobe po inštalácii zablokuje. Táto doba je určená v SOFTVÉRI. Po tomto období stratí nižšie uvedená EULA v tejto zmluve platnosť, pokiaľ nebude predĺžená spoločnosťou ABBYY potom, čo si zakúpite plnú licenciu od spoločnosti ABBYY.

12. Aktualizácie

12.1 Ak je SOFTVÉR označený ako aktualizácia (upgrade), musíte vlastniť licenciu na používanie výrobku identifikovaného spoločnosťou ABBYY ako oprávnený pre aktualizáciu, aby ste mohli SOFTVÉR používať.

12.2 SOFTVÉR označený ako aktualizácia (upgrade) nahrádza alebo dopĺňa produkt, ktorý tvoril základ pre Váš nárok na aktualizáciu.

12.3 Môžete používať len výsledný aktualizovaný produkt podľa podmienok zmluvy EULA dodanej s touto aktualizáciou.

12.4 Beriete na vedomie, že všetky záväzky spoločnosti ABBYY ohľadom podpory aktualizácie verzie SOFTVÉRU po dostupnosti aktualizácie skončia.

13. Ukončenie zmluvy

13.1 Pokiaľ ste sa so spoločnosťou ABBYY nedohodli inak, alebo ak to nie je v EULA uvedené inak, je táto EULA platná počas celej doby autorského práva SOFTVÉRU.

13.2 Bez ovplyvnenia ľubovoľných iných práv môže spoločnosť ABBYY ukončiť túto zmluvu EULA, ak nedodržíte podmienky tejto zmluvy EULA. V takom prípade musíte zničiť všetky kópie SOFTVÉRU, všetkých jeho komponentov a SOFTVÉR odinštalovať.

13.3 Túto zmluvu EULA môžete ukončiť zničením SOFTVÉRU a sprievodnej dokumentácie a tým pádom aj všetkých kópií.

13.4 Takýto spôsob zrušenia Vás nezbavuje povinnosti zaplatiť za SOFTVÉR.

13.5 Platnosť ustanovení 2.3, 2.5, 2.6, 6, 8, 11, 14.2 – 14.4, 15, 16, 19, 20, 21.5 a 22 pokračuje aj po ľubovoľnom ukončení tejto zmluvy EULA. Tým ale nevzniká právo na používanie SOFTVÉRU po ukončení tejto zmluvy EULA.

14. Obmedzená záruka

14.1 Spoločnosť ABBYY zaručuje, že médiá, na ktorých sa nachádza SOFTVÉR, sa fyzicky nepoškodia a budú funkčné pri normálnom používaní počas doby stanovenej legislatívou krajiny, v ktorej ste SOFTVÉR zakúpili, počínajúc dňom zakúpenia. Ak bol SOFTVÉR zakúpený v Ruskej federácii, je tento časový úsek tridsať (30) dní počínajúc dátumom zakúpenia.

14.2 SOFTVÉR, akékoľvek inovácie a aktualizácie sú dodávané “tak ako sú” a spoločnosť ABBYY na ne negarantuje žiadnu záruku. Spoločnosť ABBYY nemôže zaručiť výkon alebo výsledky, ktoré získate používaním SOFTVÉRU.

Spoločnosť ABBYY neposkytuje nijaké záruky, podmienky, zastúpenie alebo požiadavky (priamo alebo nepriamo vyjadrené, či už statutárne, bežnými zákonmi, zvykmi, používaním alebo inak) s výnimkou záruk, podmienok, zastúpenia alebo požiadaviek do tej miery, do akej nemôžu alebo nesmú byť vyňaté alebo obmedzené príslušnými zákonmi vo Vašej jurisdikcii, vrátane (bez obmedzenia) neporušenia práv tretej strany, obchodovateľnosti, integrácie, uspokojivej kvality alebo schopnosti vyhovieť konkrétnemu účelu, alebo že SOFTVÉR nebude obsahovať chyby, bude spĺňať Vaše požiadavky alebo správne fungovať v spojení s iným softvérom alebo hardvérom, a celé riziko, čo sa týka kvality a výkonu SOFTVÉRU, spočíva na Vás.

14.3 Spoločnosť ABBYY nedáva záruky na žiadne softvérové produkty tretej strany, ktoré môžu byť dodané v rámci SOFTVÉRU.

14.4 Obmedzená záruka pre používateľov z Nemecka alebo Rakúska.

Ak ste svoju kópiu SOFTVÉRU získali v Nemecku alebo v Rakúsku a obvykle sa v týchto krajinách trvalo zdržujete, potom spoločnosť ABBYY v súlade s nemeckými zákonmi zaručuje, že SOFTVÉR poskytuje funkcie uvedené v sprievodnej dokumentácii (odsúhlasené funkcie) po dobu obmedzenej záruky po obdržaní kópie SOFTVÉRU pri jeho použití s odporúčanou konfiguráciou hardvéru. “Doba obmedzenej záruky”, ako sa používa v tomto článku, predstavuje jeden (1) rok, pokiaľ ste firemným používateľom alebo právnym subjektom, a dva (2) roky, ak výrobok nepoužívate s cieľom podnikania. Nepodstatné odlišnosti od odsúhlasených funkcií sa nebudú brať do úvahy a nie sú dôvodom na uplatnenie záručných práv. Obmedzená záruka sa nevzťahuje na SOFTVÉR poskytovaný zdarma, napríklad na aktualizácie, verzie pred vydaním, s
kúšobné verzie, vzorové výrobky, kópie SOFTVÉRU, ktoré nie sú určené na ďalší predaj, alebo na SOFTVÉR, ktorý ste pozmenili takým spôsobom, že tieto zmeny spôsobili poruchu. V prípade, že chcete počas doby obmedzenej záruky uplatniť reklamáciu, musíte SOFTVÉR spolu s dokladom o zaplatení vrátiť (na naše náklady) na miesto, kde ste ho zakúpili. Pokiaľ sa funkčnosť SOFTVÉRU podstatne odchyľuje od odsúhlasenej funkčnosti, spoločnosť ABBYY má právo (prostredníctvom opätovného prevedenia a podľa vlastného uváženia) SOFTVÉR opraviť alebo nahradiť. Pokiaľ táto možnosť zlyhá, máte právo na zníženie nákupnej ceny (zlacnenie) alebo na zrušenie kúpnej zmluvy (zrušenie). Ďalšie informácie ohľadom záruky vám poskytne Oddelenie technickej podpory zákazníkov spoločnosti ABBYY v Nemecku: ABBYY Europe GmbH, Elsenheimerstraße 49, 80687 Mníchov, tel.: +49 (0)89 51 11 590, fax: +49 (0)89 51 11 5959.

15. Obmedzenie zodpovednosti

15.1 Spoločnosť ABBYY nebude v žiadnom prípade zodpovedať za akékoľvek poškodenie, prerušenie podnikateľskej aktivity, stratu údajov alebo informácií ľubovoľnej povahy (podnikateľských alebo iných), za akékoľvek vymáhanie, náklady, akékoľvek spôsobené, nepriame a náhodné poškodenie alebo za akúkoľvek stratu zisku alebo úspor následkom alebo v súvislosti s použitím SOFTVÉRU, za škody spôsobené možnými chybami alebo preklepmi v SOFTVÉRI, dokonca ani vtedy, ak bol zástupca spoločnosti ABBYY informovaný o možnosti takejto straty, poškodenia, vymáhania alebo nákladov, alebo za akékoľvek požiadavky tretích strán. Uvedené obmedzenia a výnimky sú aplikovateľné do rozsahu povoleného príslušným zákonom vo Vašej jurisdikcii. Výlučné a celkové záväzky spoločnosti ABBYY súvisiace alebo spojené s touto zmluvou EULA (pokiaľ sa nejaké vyskytnú) sú limitované pôvodnou nákupnou cenou SOFTVÉRU. Podrobnejšie informácie nájdete v článku 20 tejto zmluvy EULA, ktorý obsahuje špecifické právne informácie.

15.2 Obmedzená záruka pre používateľov z Nemecka alebo Rakúska.

Ak ste svoju kópiu SOFTVÉRU získali v Nemecku alebo Rakúsku a obvykle sa v týchto krajinách zdržujete, potom:

15.2.1 Vzhľadom na ustanovenia v článku 15.2.2, zákonná povinnosť spoločnosti ABBYY za škody je obmedzená nasledovne: (i) Spoločnosť ABBYY zodpovedá za škody iba do výšky, ktorú možno odhadnúť v čase uzatvorenia nákupnej zmluvy s ohľadom na škody spôsobené mierne nedbanlivým porušením zmluvných materiálnych záväzkov a (ii) spoločnosť ABBYY nezodpovedá za škody spôsobené mierne nedbanlivým porušením zmluvných nemateriálnych záväzkov.

15.2.2 Obmedzenie zodpovednosti ustanovené v časti 15.2.1 sa netýka povinnej zákonnej zodpovednosti, najmä zodpovednosti ustanovenej v nemeckom zákone o zodpovednosti za produkty, zodpovednosti za prebratie špeciálnej záruky alebo zodpovednosti za zavinené zranenia.

15.2.3 Očakáva sa od Vás, že podniknete všetky racionálne opatrenia smerujúce k odstráneniu alebo zníženiu možnosti vzniku škôd – najmä vytvorenie záložných kópií SOFTVÉRU a údajov, ktoré sú predmetom poskytnutia tejto zmluvy EULA.

16. Vstavané písma

16.1 Pre programy na tvorbu písma platí autorský zákon a majiteľ autorského práva môže ukladať podmienky, za ktorých môže byť program na tvorbu písma používaný. Jedna z podmienok môže byť, že musíte mať licencovanú kópiu programu na tvorbu písma pre zapustenie písma do súboru PDF. Spoločnosť ABBYY nebude v žiadnom prípade zodpovedná za žiadne poškodenie vyplývajúce z Vášho používania vstavaných písiem alebo v spojení s Vaším používaním týchto písiem.

17. Produkt spoločnosti Tracker Software – PDF-XChange

17.1 Pod pojmom “PDF-XChange” sa rozumie ovládače tlačiarne “PDF-XChange Printer Drivers”, funkcie programu PDF-Tools Library poskytnuté spoločnosťou Tracker Software Products (Canada) Ltd. Takisto sem patrí príslušná dokumentácia, akékoľvek inovácie, modifikované verzie, aktualizácie, doplnky a ich kópie. Aplikácia PDF-XChange spoločnosti Tracker Software je začlenená do SOFTVÉRU.

17.2 Udelenie licencie a obmedzenia. Spoločnosť ABBYY vám zaručuje neexkluzívne právo na používanie softvéru PDF-XChange začleneného do SOFTVÉRU za podmienok platných v tejto licenčnej zmluve s koncovým používateľom (EULA).

Môžete si urobiť jednu záložnú kópiu softvéru PDF-XChange začleneného do SOFTVÉRU za predpokladu, že záložná kópia nebude inštalovaná ani používaná na žiadnom počítači.

17.3 Práva intelektuálneho vlastníctva. Softvér PDF-XChange začlenený do SOFTVÉRU je majetkom spoločnosti Tracker Software Products (Canada) Ltd. a jej dodávateľov a jeho štruktúra, organizácia a kód sú cenné obchodné tajomstvá spoločnosti Tracker Software Products (Canada) Ltd a jej dodávateľov. Softvér PDF-XChange je tiež chránený autorským zákonom Spojených štátov amerických a medzinárodnými zmluvami. Softvér PDF-XChange začlenený do SOFTVÉRU nesmiete kopírovať, okrem prípadov stanovených touto zmluvou EULA. Ľubovoľné kópie povolené v súlade s touto zmluvou EULA musia obsahovať rovnaké autorské právo a ostatné upozornenia o vlastníctve, ktoré sa v tomto SOFTVÉRI objavujú. Súhlasíte, že nebudete upravovať, adaptovať, prekladať, uskutočňovať spätnú analýzu, dekompilovať alebo sa inak pokúšať zistiť zdrojový kód softvéru PDF-XChange začleneného do SOFTVÉRU. Okrem vyššie uvedeného vám táto zmluva EULA nezaručuje žiadne právo intelektuálneho vlastníctva v softvéri PDF-XChange.

17.4 Vývozné obmedzenia. Súhlasíte s tým, že softvér PDF-XChange začlenený do SOFTVÉRU nebude predávaný, prenášaný ani exportovaný do ľubovoľnej krajiny ani používaný spôsobom zakázaným zákonom o riadení exportu Spojených štátov amerických alebo ľubovoľnými inými vývoznými právami, obmedzeniami alebo nariadeniami (jedným slovom “vývoznými pravidlami”). Navyše, ak je softvér PDF-XChange začlenený do SOFTVÉRU identifikovaný ako položka podliehajúca kontrole na základe vývozných pravidiel, vyjadrujete a zaručujete, že nie ste občanom ani inou súčasťou národa, na ktorý bolo uvalené embargo, a že nemáte vývoznými pravidlami zakázané prijatie softvéru PDF-XChange začleneného do SOFTVÉRU. Všetky práva na používanie softvéru PDF-XChange začleneného do SOFTVÉRU sú zaručené za podmienky, že ak nesplníte podmienky tejto zmluvy EULA, o všetky tieto práva prídete.

17.5 Ochranné známky. PDF-XChange Drivers a PDF-Tools Library sú buď registrovanými obchodnými značkami, alebo obchodnými značkami spoločnosti Tracker Software Products (Canada) Ltd. vo Veľkej Británii, v Kanade a/alebo v ostatných krajinách.

18. Adobe® PDF Library

18.1 Pojem “Softvér spoločnosti Adobe” zahŕňa technológiu Adobe a súvisiacu dokumentáciu a akékoľvek vylepšenia, modifikované verzie, aktualizácie, prídavky a kópie.

18.2 Garančná zmluva a obmedzenia. Spoločnosť ABBYY Vám zaručuje neexkluzívne právo používať Softvér spoločnosti Adobe v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Môžete si urobiť jednu záložnú kópiu softvéru Adobe Software začleneného do SOFTVÉRU za predpokladu, že záložná kópia nebude inštalovaná alebo používaná na žiadnom počítači.

18.3 Práva intelektuálneho vlastníctva. Softvér spoločnosti Adobe je majetkom spoločnosti ABBYY a jej dodávateľov a jeho štruktúra, organizácia a kód sú predmetom hodnotného obchodného tajomstva spoločnosti ABBYY a jej dodávateľov. Softvér
spoločnosti Adobe je tiež chránený autorským zákonom Spojených štátov amerických a medzinárodnými zmluvami. Nemôžete zhotovovať kópie softvéru spoločnosti Adobe s výnimkou uvedenou v tejto zmluve. Ľubovoľné kópie povolené v súlade s touto zmluvou EULA musia obsahovať rovnaké autorské právo a ostatné upozornenia o vlastníctve, ktoré sa objavujú v softvéri spoločnosti Adobe. Súhlasíte, že nebudete upravovať, adaptovať, prekladať, uskutočňovať spätnú analýzu, dekompilovať alebo sa inak pokúšať zistiť zdrojový kód softvéru spoločnosti Adobe začleneného v SOFTVÉRI. Okrem vyššie uvedeného Vám táto zmluva EULA nezaručuje žiadne právo intelektuálneho vlastníctva v softvéri spoločnosti Adobe.

18.4 Licencie písma. Ak softvér spoločnosti Adobe obsahuje softvér písmen, môžete softvér písmen alebo hlavné rysy softvéru písma zapustiť do svojich elektronických dokumentov do tej miery, do akej autorské právo dodávateľa takéto zapustenie dovoľuje. Písma obsiahnuté v tomto balíku môžu obsahovať písma patriace spoločnosti Adobe ako aj iným vlastníkom. Môžete úplne zapustiť ľubovoľné písmo patriace spoločnosti Adobe.

18.5 Záruka. SPOLOČNOSŤ ABBYY A JEJ DODÁVATELIA NEZARUČUJÚ VÝKONNOSTNÉ VÝSLEDKY, KTORÉ MÔŽETE ZÍSKAŤ POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU.

18.6 Vývozné obmedzenia. Súhlasíte s tým, že softvér spoločnosti Adobe nebude prepravovaný, premiestnený ani exportovaný do žiadnej krajiny, ani používaný akýmkoľvek spôsobom zakázaným administratívnym nariadením Spojených štátov amerických (United States Export Administration Act). Takisto sa nebudú porušovať akékoľvek ďalšie exportné zákony, obmedzenia alebo nariadenia (spoločne nazvané “Exportné zákony”) – dodatočne, ak je softvér spoločnosti Adobe identifikovaný ako kontrolovaná položka exportu v rámci Exportných zákonov, prehlasujete a ručíte, že nie ste občanom, ani akýmkoľvek spôsobom spojení k národnosti a ku krajine, na ktorú sa vzťahuje embargo a nie je Vám zakázané v rámci Exportných zákonov nadobudnutie softvéru spoločnosti Adobe. Všetky práva na používanie softvéru spoločnosti Adobe sú zaručené za podmienky, že ak nesplníte podmienky tejto zmluvy EULA, o všetky tieto práva prídete.

18.7. Všeobecné ustanovenia. Ak je nejaká časť tejto zmluvy neplatná alebo nevymožiteľná, neovplyvní to platnosť zmluvy, ktorá bude naďalej platná a vymožiteľná podľa jej pravidiel. Táto zmluva neovplyvní zákonné práva ľubovoľnej strany, ktorá jedná ako zákazník.

18.8 Ochranné známky. Adobe a Adobe PDF Library sú buď registrované ochranné známky, alebo ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v Spojených štátoch amerických a v ďalších krajinách.

19. Pravidlá pre export

19.1 Softvér nemôže byť vyvezený ani opätovne vyvezený, ak by sa tým porušili akékoľvek vývozné opatrenia v rámci zákonov krajiny, v ktorej bol SOFTVÉR zakúpený alebo inak získaný. Ďalej vyhlasujete a zaručujete, že Vám nie je podľa platných zákonov zakázané získať SOFTVÉR.

20. Rozhodné právo

20.1 Ak bol SOFTVÉR získaný v Spojených štátoch amerických, Kanade, Mexiku, Strednej Amerike, Japonsku alebo Taiwane, musí sa táto zmluva EULA riadiť a byť predkladaná v súlade so zákonmi v štáte Kalifornia v Spojených štátoch amerických. S ohľadom na spory, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s touto zmluvou EULA a týmto SOFTVÉROM, sa zodpovedáte jurisdikcii a federálnym alebo štátnym súdom v oblasti Alameda alebo Santa Clara v štáte Kalifornia.

20.2 Ak bol SOFTVÉR získaný v Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Grécku, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, Portugalsku, Španielsku, Švédsku, alebo v inej členskej krajine Európskej únie, ktorá nie je uvedená v článku 20.3, 20.4 alebo 20.5 tejto zmluvy EULA, alebo vo Švajčiarsku, v Nórsku, na Islande alebo v Lichtenštajnsku, musí sa táto zmluva EULA riadiť a byť predkladaná v súlade so zákonmi účinnými v Mníchove v Nemeckej spolkovej republike (SRN) a príslušný súd v Mníchove v SRN má jurisdikciu nad všetkými spormi súvisiacimi s touto zmluvou EULA.

20.3 Ak bol SOFTVÉR získaný v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, alebo v Írsku, je táto zmluva EULA prekladaná v súlade so zákonmi Anglicka a Walesu a strany akceptujú jurisdikciu súdov v rámci Anglicka a Walesu.

20.4 Ak bol SOFTVÉR získaný v Rusku, Bielorusku, Kazachstane alebo inej krajine Spoločenstva nezávislých štátov, okrem Ukrajiny a Moldavska, alebo ak bol SOFTVÉR zakúpený v Litve, Lotyšsku alebo Estónsku, musí sa táto zmluva EULA riadiť a byť predkladaná v súlade so zákonmi účinnými v Ruskej federácii.

20.5 Ak bol SOFTVÉR zakúpený v Albánsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, na Cypre, v Českej republike, Maďarsku, Izraeli, Macedónsku, v Poľsku, Rumunsku, na Slovensku, v Turecku, Srbsku, Čiernej Hore, Ukrajine alebo Moldavsku, musí sa táto zmluva EULA riadiť a byť predkladaná v súlade s legislatívou Ukrajiny.

20.6 Ak vstúpi do platnosti článok 20.5 a ste legálnou entitou alebo osobným podnikateľom, akékoľvek a všetky spory, kontroverzity alebo rozdiely v názoroch, ktoré vznikli, alebo sa vzťahujú k tejto zmluve EULA sú vyriešené a urovnané zmierovacím konaním v súlade s pravidlami zmierovacieho konania a procedúr International Commercial Arbitration (Meddzinárodná Komerčná Arbitráž) v rámci Ukrainian Chamber of Commerce and Industry (Ukrajinská Komora Obchodu a Priemyslu) v súlade s jej nariadeniami. Rozsudok vyššie zmieneného súdu je konečný a záväzný pre jeho vykonanie obidvoma stranami. Ak sa aplikuje článok 20.5 a ste súkromnou osobou, jurisdikciu v prípadných sporoch v súvislosti s touto EULA má Shevchenkovsky District Court of Kyiv, Ukraine (Obvodný súd Scevchenkovsky v Kyjeve, Ukrajina).

20.7 V prípade, že sa na Vás vzťahuje článok 20.4 a ste právnym subjektom alebo súkromným podnikateľom, jurisdikciu nad všetkými spormi súvisiacimi s touto zmluvou EULA má arbitrážny súd v Moskve v Ruskej federácii. Ak sa aplikuje článok 20.4 a ste súkromnou osobou, jurisdikciu v prípadných sporoch v súvislosti s touto EULA má Perovsky District Court of Moscow, the Russian Federation (Perovsky obvodný súd, Moskva, Ruská federácia).

20.8 V prípadoch popísaných v článkoch 20.1 až 20.5 sa nebude táto zmluva EULA riadiť v rozpore s právnymi predpismi ľubovoľnej jurisdikcie alebo Konvencie Spojených Národov pre medzinárodný obchod (United Nations Convention on Contracts for tme International Sale of Goods), aplikácia ktorých je výslovne vylúčená.

20.9 Ak bol SOFTVÉR zakúpený v inej krajine ako krajinách určených v článkoch 20.1 až 20.5, musí sa táto zmluva EULA riadiť a byť predkladaná v súlade so zákonmi účinnými v krajine, v ktorej ste SOFTVÉR zakúpili.

21. Rôzne

21.1 Ak ste získali SOFTVÉR z Internetu (vrátane verzií “Not for Resale” (Nepredajná) a/alebo “Upgrade” (Aktualizácia)), spoločnosť ABBYY Vám neposkytne žiadne tlačené materiály, vrátane používateľskej príručky.

21.2 Súhlasíte s tým, že spoločnosti ABBYY poskytnete niektoré svoje osobné údaje a to s cieľom aktivácie, registrácie a prevádzkovania SOFTVÉRU. Súhlasíte s tým, že Vaše osobné údaje môžu byť zhromažďované, spracovávané a používané spoločnosťou ABBYY, a to v súlade s platnými zákonmi zaručujúcimi ochranu osobných údajov. Všetky osobné údaje, ktoré spoločnosti ABBYY poskytnete, budú uložené a používané výhradne v rámci spoločnosti A
BBYY Group a nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane s výnimkou, že tieto údaje budú vyžadované platným zákonom.

21.3 Spoločnosť ABBYY Vám môže poslať e-mail obsahujúci novinky o produktoch, o spoločnosti, informácie o špeciálnych ponukách, rady týkajúce sa používania produktu a ostatných produktov a informácie týkajúce sa spoločnosti, ak ste s týmto konkrétne súhlasili. Kedykoľvek môžete odstrániť svoju e-mailovú adresu so zoznamu e-mailových adries (e-mailing list) spoločnosti ABBYY.

21.4 Súhlasíte, že spoločnosť ABBYY odškodníte, budete ju považovať za nevinnú a brániť ju proti akýmkoľvek požiadavkám, záväzkom, stratám, úkonom, škodám alebo súdnym sporom, vrátane právnych poplatkov, ktoré môžu vzniknúť alebo súvisieť s používaním alebo spoliehaním sa na SOFTVÉR.

21.5 Prepočet v rámci tejto licencie EULA je cena Licencie určená spoločnosťou ABBYY alebo partnerom spoločnosti ABBYY a je splatná v súlade s ich platobnými procedúrami a úkonmi.

21.6 Ak je nejaká časť tejto zmluvy EULA neplatná alebo nevymožiteľná, neovplyvní to platnosť zmluvy EULA, ktorá bude naďalej platná a vymožiteľná podľa jej pravidiel. Táto zmluva EULA neovplyvní zákonné práva ľubovoľnej strany, ktorá jedná ako zákazník.

22. Používanie vo vláde

22.1 Ak je používanie SOFTVÉRU uskutočňované vládou USA (United States Government) alebo jej ľubovoľnou agentúrou (US Government agency), platia nasledujúce pravidlá: (1) Restricted Computer Software, ako je definovaný v klauzule “Rights in Data-General clause at Federal Acquisition Regulations 52.227-14″; a (2) akékoľvek používanie, duplikácia alebo odhalenie vládou je predmetom reštrikcií, ako je to vyhlásené v podparagrafe (c)(1)(ii) klauzuly “Rights in Technical Data and Computer Software clause DFARS 252.227-7013″.

Licenčná zmluva koncového používateľa (EULA)