Prispôsobenie druhov oblasti a hraníc oblasti

Skôr, ako začne program ABBYY PDF Transformer 3.0 s prevodom dokumentu, zistí nasledujúce typy oblastí: Text, Obraz, Tabuľka. Program na základe tejto analýzy určí oblasti a poradie konverzie. Táto informácia sa tiež používa pri obnovení pôvodného formátovania. Hraničné oblasti rôznych typov majú rozličné farby.

Na pohyb po oblastiach môžete používať tlačidlo Tab. Všetky oblasti sú očíslované a tieto čísla určujú poradie pohybu.

Nástroje na úpravu oblasti sa nachádzajú na paneli nástrojov.

PDF Transformer note Prispôsobenie druhov oblasti a hraníc oblasti Keď skončíte s úpravou oblastí, znova spustite proces prevodu.

Vytvorenie novej oblasti

 1. Z panelu nástrojov zvoľte nástroj:

  PDF Transformer texttool Prispôsobenie druhov oblasti a hraníc oblasti – vykreslí oblasť textu;

  PDF Transformer picturetool Prispôsobenie druhov oblasti a hraníc oblasti – vykreslí oblasť obrázka;

  PDF Transformer tabletool Prispôsobenie druhov oblasti a hraníc oblasti – vykreslí oblasť tabuľky.

 2. Pomocou myši ohraničte oblasť obdĺžnikom.

Typ oblasti zmeníte tak, že na oblasť kliknete pravý tlačidlom myši a z príslušnej zobrazenej ponuky zvolíte požadovaný typ oblasti.

Prispôsobenie hraníc oblasti

 1. Kliknite na hranicu oblasti a podržte ľavé tlačidlo myši. Kurzor myši sa zmení na dvojšípku.
 2. Posuňte kurzor požadovaným smerom.
 3. Uvoľnite tlačidlo myši.
PDF Transformer advice Prispôsobenie druhov oblasti a hraníc oblasti Keď kliknete na roh oblasti, môžete ťahať vodorovnú aj zvislú hranicu oblasti súčasne.

Pridanie alebo odstránenie častí oblasti

 1. Vyberte nástroj PDF Transformer add part Prispôsobenie druhov oblasti a hraníc oblasti/ PDF Transformer del part Prispôsobenie druhov oblasti a hraníc oblasti.
 2. Kurzor myši umiestnite do vnútra oblasti a nakreslite obdĺžnik. Po uvoľnení tlačidla myši bude časť v obdĺžniku pridaná k oblasti alebo odstránená z oblasti.
 3. Ak je to potrebné, upravte hranicu oblasti.
PDF Transformer note Prispôsobenie druhov oblasti a hraníc oblasti Tieto nástroje nie je možné použiť na pridanie alebo odstránenie častí v oblastiach tabuľky.

Hranice oblasti môžete zmeniť tak, že na ne pridáte nové uzly (oddeľovacie body).

Pridanie nového uzla:
 • Ak chcete pridať nový uzol, stlačte kláves SHIFT, kurzor myši umiestnite tam, kam chcete pridať nový uzol (kurzor sa zmení na kríž) a kliknite na hranicu.

Uzol sa pridá na hranicu oblasti. Na presúvanie oddelených častí hraníc ľubovoľným smerom použite myš.

Výber jednej alebo viacerých oblastí

 • Vyberte nástroj PDF Transformer texttool Prispôsobenie druhov oblasti a hraníc oblasti, PDF Transformer picturetool Prispôsobenie druhov oblasti a hraníc oblasti alebo PDF Transformer tabletool Prispôsobenie druhov oblasti a hraníc oblasti a pri súčasnom stlačení tlačidla CTRL kliknite na oblasti, ktoré chcete vybrať. Ak chcete výber zrušiť, znova kliknite na oblasť.

Presúvanie oblasti

 • Vyberte oblasť, ktorú chcete presunúť a pri súčasnom stlačení tlačidla CTRL presuňte oblasť na požadované miesto.

Prečíslovanie oblasti

 1. Vyberte nástroj PDF Transformer renumb Prispôsobenie druhov oblasti a hraníc oblasti.
 2. Kliknite na oblasti v požadovanom poradí. Obsah blokov sa zobrazí vo výstupnom texte v tom istom poradí.
PDF Transformer note Prispôsobenie druhov oblasti a hraníc oblasti Oblasti sú automaticky číslované zľava doprava, bez ohľadu na smer textu.

Odstránenie oblasti

 • Kliknite pravým tlačidlom na oblasť a v ponuke skratiek vyberte možnosť Odstrániť oblasť alebo
 • Vyberte oblasť, ktorú chcete odstrániť a stlačte DEL.

Zmazanie všetkých oblastí na stranách:

 1. V okne Strany zvoľte príslušné požadované strany.
  Stlačením klávesu SHIFT alebo CTRL vyberiete viacero strán.
 2. Vyberte nástroj PDF Transformer delblocks Prispôsobenie druhov oblasti a hraníc oblasti.

Odstránenie všetkých oblastí:

 • Vyberte nástroj PDF Transformer delblocks Prispôsobenie druhov oblasti a hraníc oblasti.

Zmena orientácie textu

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na textovú oblasť a z ponuky skratiek zvoľte požadovanú orientáciu textu.

Prispôsobenie druhov oblasti a hraníc oblasti