Okno Prevod PDF

Okno Prevod PDF sa používa na nastavenie možností konverzie.

PDF Transformer mainwindow Okno Prevod PDF

PDF Transformer advice Okno Prevod PDF Podrobnejšie informácie o každej položke na pracovnej ploche sa zobrazia po kliknutí na príslušnú časť obrázka.

Prispôsobenie pracovnej plochy

  • Okno Strany umiestnite vľavo a oblasť nastavení vpravo tak, v ponuke Strany vyberte možnosť Ukotviť vľavo.
  • Okno Strany umiestnite vpravo a oblasť nastavení umiestnite vľavo tak, v ponuke Strany vyberte možnosť Ukotviť vpravo.

Prechádzanie stranami

  • V okne Strany:
    • Pomocou šípok hore a dole prechádzate zo strany na stranu.
  • V oblasti pre zobrazenie strán:
    • Použitím tlačidiel PageUp a PageDown sa pohybujete medzi jednotlivými stranami vo viacstranovom dokumente.
    • Pomocou šípok hore a dole sa pohybujete po strane.
Nástroje na analýzu strany.
Použite tlačidlá späť (undo) na zrušenie predchádzajúceho kroku (resp. akcie) a znovu (redo) na opätovné vykonanie zrušeného kroku.
Položka ponuky Pomocník zobrazí súbor s nápomocnými informáciami, ako aj ďalšie informácie o programe.
Okno Strany zobrazuje miniatúrne obrázky strán dokumentu tak, že sa v nich môžete jednoducho pohybovať, analyzovať ich a konvertovať jednotlivé strany.
Toto okno zobrazuje zvolený dokument PDF a oblasti, ktoré boli na ňom vyznačené.
Nástroje zväčšenia
Nástroj určený na pohyb na strane.
Nástroje určené na prispôsobenie pracovnej plochy umožňujú vymeniť okno Strany a oblasť nastavení.
Tlačidlá hlavného programu používané na voľbu súboru PDF a spustenie konverzie.
Výstupný formát, do ktorého bude súbor PDF skonvertovaný. Dostupné možnosti konverzie závisia od výstupného formátu zvoleného v tomto poli.
Nastavenia konverzie. Tu zvoľte jazyky dokumentu, stupeň zachovania rozloženia a ostatné nastavenia konverzie.
Ukazovateľ priebehu. Stranu, pre ktorú sa zobrazila správa s upozornením, je možné otvoriť kliknutím na jej číslo.

Okno Prevod PDF