Okno Przekształcanie pliku PDF

W oknie Przekształcanie pliku PDF można skonfigurować opcje konwersji.

PDF Transformer mainwindow Okno Przekształcanie pliku PDF

PDF Transformer advice Okno Przekształcanie pliku PDF Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat każdego elementu obszaru roboczego, kliknij odpowiedni blok grafiki.

Dostosowywanie obszaru roboczego…

  • By umieścić okno Strony po lewej, a okno ustawień po prawej, w menu Strony wybierz polecenie Umieść po lewej.
  • By umieścić okno Strony po prawej, a okno ustawień po lewej, w menu Strony wybierz polecenie Umieść po prawej.

Przechodzenie między stronami

  • W oknie Strony:
    • Używaj strzałek w górę i w dół aby przejść z jednej strony do innej.
  • W obszarze wyświetlania strony:
    • Używaj przycisków PageUp i PageDown do przewijania stron w wielostronicowym dokumencie;
    • Używaj strzałek w górę i w dół aby poruszać się w ramach danej strony.
Narzędzia analizy strony.
Używaj tych przycisków do cofnięcia poprzedniej akcji bądź przywrócenia cofniętej akcji.
Opcja menu Pomoc spowoduje otwarcie pliku pomocy oraz wyświetlenie dodatkowych informacji o programie.
Okno Strony wyświetla miniatury stron dokumentu, co umożliwia łatwe przeglądanie, analizę oraz konwersję poszczególnych stron.
To okno wyświetla wybrany dokument PDF oraz obszary, które zostały na nim zaznaczone.
Narzędzia skali
Narzędzia nawigacji po stronach.
Narzędzia dostosowania obszaru roboczego pozwalają na zamianę miejsc okna Strony oraz obszaru ustawień.
Główne przyciski programu służące do wybierania pliku PDF i uruchamiania konwersji.
Format wyjściowy, na który ma zostać skonwertowany plik PDF. Dostępne opcje konwersji zależą od formatu wyjściowego wybranego w tym polu.
Ustawienia konwersji. Wybierz języki dokumentu, stopień zachowania układu i inne opcje konwersji.
Pasek postępu. Aby otworzyć stronę, dla której wysłano komunikat ostrzegawczy, kliknij numer strony.

Okno Przekształcanie pliku PDF