Umowa licencyjna (EULA)

Program ABBYY PDF Transformer 3.0

Uwaga! Przed rozpoczęciem instalacji, kopiowania i/lub korzystania z tego oprogramowania należy uważnie przeczytać poniższe warunki. Instalacja, kopiowanie oraz używanie tego produktu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poniższe warunki.

Niniejsza umowa licencyjna na produkty firmy ABBYY (zwana dalej UMOWĄ LICENCYJNĄ) jest umową prawnie wiążącą, zawartą między użytkownikiem (Licencjobiorcą), także osobą prawną, dla której zostało nabyte niniejsze oprogramowanie, a firmą ABBYY, i określa zakres praw użytkowania w stosunku do oprogramowania załączonego do niniejszej umowy licencyjnej wliczając w to prawa do wykorzystania wszelkich pokrewnych mediów, materiałów drukowanych i dokumentacji online lub elektronicznej, jak również aplikacji, baz danych i innych komponentów oprogramowania (zbiorczo zwanych OPROGRAMOWANIEM).

Instalowanie, kopiowanie lub użytkowanie OPROGRAMOWANIA w inny sposób oznacza, że Licencjobiorca przeczytał i zrozumiał niniejszą UMOWĘ LICENCYJNĄ, oraz zgadza się przestrzegać jej postanowień.

Niniejsza UMOWA LICENCYJNA zyskuje moc prawną w chwili rozpoczęcia użytkowania niniejszego OPROGRAMOWANIA lub zaakceptowania przez Licencjobiorcę wszystkich warunków w niej określonych, to jest w chwili wybrania na ekranie komputera opcji “Akceptuję warunki umowy licencyjnej” i polecenia “Dalej”. Umowa pozostaje w mocy przez cały okres obowiązywania praw autorskich do OPROGRAMOWANIA, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w UMOWIE LICENCYJNEJ.

OPROGRAMOWANIE jest chronione prawami autorskimi oraz postanowieniami umów międzynarodowych. Licencjobiorca zgadza się, że niniejsza UMOWA LICENCYJNA ma taką samą moc prawną jak wszelkie podpisane przez niego porozumienia sporządzone na piśmie. Niniejsza UMOWA LICENCYJNA obowiązuje użytkownika oraz wszelkie osoby prawne, które nabyły OPROGRAMOWANIE, i w których imieniu oprogramowanie jest używane.

Jeśli oprogramowaniu towarzyszy wydrukowana wersja Umowy Licencyjnej, a zaistnieją jakiekolwiek rozbieżności między tekstem niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ a tekstem wydrukowanej wersji Umowy Licencyjnej, wydrukowany tekst Umowy Licencyjnej będzie przeważał.

Jeśli Licencjobiorca nie wyraża zgody na warunki niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, powinien wstrzymać się przed użyciem OPROGRAMOWANIA i/lub wybrać przycisk “Nie akceptuję warunków umowy licencyjnej” i polecenie “Anuluj”.

Definicje

“ABBYY” oznacza firmę ABBYY USA Software House Inc., zarejestrowaną pod adresem 880 North McCarthy Boulevard, Suite 220, Milpitas, Kalifornia 95035, USA, na potrzeby artykułu 20.1 niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ,
firmę ABBYY Europe GmbH zarejestrowaną pod adresem Elsenheimerstr. 49 80687 Monachium na potrzeby punktu 20.2 niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ,
firmę ABBYY UK Ltd. zarejestrowaną pod adresem Heathrow Business Centre, 65 High Street, Egham, Surrey TW20 9EY, Wielka Brytania na potrzeby punktu punkt 20.3,
firmę ABBYY LLC zarejestrowaną pod adresem Perovskaya 22, korpus 1, 111398, Moskwa, Rosja na potrzeby punktu 20.4 niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ,
firmę ABBYY Software House Ukraine zarejestrowaną pod adresem ul. Degtyarevskaya 31, Kijów, Ukraina 03680 na potrzeby punktu 20.5 tej UMOWY LICENCYJNEJ
lub ABBYY Solutions Ltd., Michail Karaoli 2, Egkomi CY 2404, Nicosia, Cypr we wszystkich pozostałych przypadkach.

“ABBYY Group” oznacza firmę ABBYY wraz z jej wszystkimi podmiotami powiązanymi. “Podmioty powiązane firmy ABBYY” oznaczają podmioty, które bezpośrednio lub pośrednio, przez jednego lub kilku pośredników, kontrolują, są kontrolowane lub pozostają pod kontrolą firmy ABBYY.

“Licencjobiorca” oznacza osobę fizyczną i/lub osobę prawną, która nabyła niniejsze OPROGRAMOWANIE i w imieniu której jest ono używane.

“Licencja” oznacza udzielone przez ABBYY niewyłączne, ograniczone prawo do instalowania i funkcjonalnego użytkowania OPROGRAMOWANIA zgodnie z warunkami i zasadami UMOWY LICENCYJNEJ.

1. Udzielenie licencji

1.1 Z zastrzeżeniem przestrzegania warunków niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ przez Licencjobiorcę, firma ABBYY udziela mu Licencji do korzystania z OPROGRAMOWANIA, łącznie z wszystkimi obrazami, zdjęciami, animacjami, elementami audio-wideo, utworami muzycznymi, tekstem oraz apletami wchodzącymi w skład OPROGRAMOWANIA, jak również towarzyszących mu materiałów drukowanych i wszystkich kopii OPROGRAMOWANIA wyłącznie pod warunkami określonymi poniżej. Wszystkie warunki umowy dotyczą zarówno OPROGRAMOWANIA jako całości, jak i jego części składowych.

2. Licencja

2.1 Firma ABBYY oświadcza i gwarantuje, że posiada pełne prawa, uprawnienia, umocowania, możliwość i zdolność do licencjonowania i dystrybucji OPROGRAMOWANIA, w tym obrazów, zdjęć, animacji, elementów audio-wideo, muzyki, tekstów i apletów stanowiących część OPROGRAMOWANIA, towarzyszących mu materiałów drukowanych i wszystkich kopii OPROGRAMOWANIA.

2.2 Wszelkie prawa własności majątkowej oraz intelektualnej związane z zawartością nie będącą częścią OPROGRAMOWANIA, do której można uzyskać dostęp korzystając z OPROGRAMOWANIA, stanowią własność odpowiednich właścicieli i mogą być chronione stosownymi przepisami o prawach autorskich lub innymi przepisami i porozumieniami międzynarodowymi dotyczącymi własności intelektualnej. Niniejsza umowa licencyjna nie gwarantuje Licencjobiorcy żadnych praw do tego typu własności intelektualnej.

2.3 OPROGRAMOWANIE zawiera ważne tajemnice handlowe oraz poufne informacje firmy ABBYY i innych podmiotów i jest chronione prawem autorskim, w tym, bez ograniczeń, amerykańskim prawem autorskim, prawami Federacji Rosyjskiej, postanowieniami traktatów międzynarodowych i stosownymi ustawami w krajach użytkowania. Użytkowanie OPROGRAMOWANIA wykraczające poza warunki niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ lub pozostające z nimi w sprzeczności stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej firmy ABBYY i innych podmiotów oraz stanowi podstawę unieważnienia wszelkich praw do użytkowania OPROGRAMOWANIA, nadanych w ramach niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

2.4 Licencjobiorcy przysługuje prawo jednorazowego, trwałego przekazania OPROGRAMOWANIA wyłącznie bezpośrednio innemu użytkownikowi końcowemu. Przekazanie musi dotyczyć całości OPROGRAMOWANIA (wraz z wszystkimi składnikami, nośnikami i materiałami drukowanymi, a także wszelkimi aktualizacjami) oraz przeniesienia niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ. Przeniesienie nie może odbywać się na zasadzie powierzenia lub innego przekazania pośredniego. Beneficjent takiego jednorazowego przeniesienia musi wyrazić zgodę na warunki niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, włącznie ze zobowiązaniem do nieprzenoszenia niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ i OPROGRAMOWANIA na kolejne osoby. W przypadku takiego przekazania Licencjobiorca musi usunąć OPROGRAMOWANIE ze swojego komputera lub sieci LAN.

2.5 Na mocy niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ Licencjobiorcy nie zostają udzielone żadne prawa do znaków handlowych firmy ABBYY.

2.6 Zastrzeżenie praw. Wszelkie prawa, których wyraźnie nie udzielono, są zastrzeżone przez firmę ABBYY.

3. Zasady korzystania z OPROGRAMOWANIA

3.1 Jeśli OPROGRAMOWANIE zostało zakupione przez osobę prawną, Licencjobiorca może instalować oraz używać go wyłącznie na swoim biurowym komputerze. Nie może instalować ani używać OPROGRAMOWANIA na swoim domowym komputerze. Nie może instalować OPROGRAMOWANIA na więcej niż jednym komputerze.

3.2. Jeśli OPROGRAMOWANIE zostało zakupione przez osobę prywatną, Licencjobiorca może zainstalować OPROGRAMOWANIE z
arówno na swoim komputerze biurowym jak i na komputerze domowym. Nie może instalować OPROGRAMOWANIA na więcej niż dwóch komputerach. Może używać OPROGRAMOWANIA wyłącznie na jednym komputerze na raz. OPROGRAMOWANIE nie może jednocześnie być używane na komputerze domowym i komputerze biurowym Licencjobiorcy.

3.3 Licencjobiorca może używać OPROGRAMOWANIA za pomocą usług terminalowych równocześnie tylko z jednego komputera, chyba że osobne porozumienie z firmą ABBYY lub dowolna dołączona do OPROGRAMOWANIA dokumentacja stwierdza inaczej. Usługi terminalowe pozwalają użytkownikowi na dostęp przez sieć do aplikacji oraz danych na zdalnym komputerze.

4. Podwójne nośniki OPROGRAMOWANIA

4.1 Licencjobiorca może otrzymać OPROGRAMOWANIE na więcej niż jednym nośniku, łącznie z pobraniami za pośrednictwem Internetu. Bez względu na liczbę nośników, zgodnie z punktem 3 niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, Licencjobiorca może używać jednej (1) kopii OPROGRAMOWANIA.

5. Bazy danych użytkowników końcowych

5.1 Licencjobiorca może tworzyć własne bazy danych dla programów wchodzących w skład pakietu OPROGRAMOWANIA, jeśli taka funkcja jest dostępna.

6. Redystrybucja OPROGRAMOWANIA

6.1 Redystrybucja niniejszego OPROGRAMOWANIA jest zabroniona, z wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie 2.4. Redystrybucja to między innymi wynajem, leasing lub wypożyczenie OPROGRAMOWANIA, chyba że zostało to określone inaczej w osobnej umowie z firmą ABBYY.

7. Dodatkowe warunki do próbnej wersji Oprogramowania

7.1 Jeżeli OPROGRAMOWANIE, które Licencjobiorca otrzymał wraz z niniejszą Licencją jest wersją przedkomercyjną OPROGRAMOWANIA lub wersją beta, Licencjobiorcę dodatkowo obowiązują warunki poniższej części UMOWY LICENCYJNEJ. W wypadku jeżeli którekolwiek postanowienie bądź warunek niniejszej części jest sprzeczne z dowolnym innym postanowieniem bądź warunkiem danej UMOWY LICENCYJNEJ, niniejsza część będzie przeważać nad takim postanowieniem (postanowieniami) bądź warunkiem (warunkami) w stosunku do próbnej wersji oprogramowania, ale wyłącznie w stopniu koniecznym do rozwiązania sprzeczności.

7.2 Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że OPROGRAMOWANIE jest wersją próbną i nie prezentuje ostatecznej wersji OPROGRAMOWANIA firmy ABBYY. W związku z tym może ono zawierać defekty, błędy i inne problemy, które mogą spowodować uszkodzenie systemu, utratę danych lub inne błędy. W związku z tym, próbna wersja oprogramowania jest dostarczana Licencjobiorcy “tak jak jest” i firma ABBYY nie przyjmuje na siebie żadnych zobowiązań gwarancyjnych ani rękojmi w stosunku do Licencjobiorcy. W PRZYPADKU, W KTÓRYM ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WERSJĘ PRÓBNĄ NIE MOŻE ZOSTAĆ WYŁĄCZONA, ALE MOŻE ZOSTAĆ OGRANICZONA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY ABBYY ORAZ JEJ DOSTAWCÓW ZOSTANIE OGRANICZONA DO SUMY 50 DOLARÓW USA (50$ USD) ŁĄCZNIE.

7.3 Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że wersja próbna oprogramowania może funkcjonować przez ograniczony czas ustanowiony przez OPROGRAMOWANIE, ale nie dłużej niż 2 (dwa) tygodnie od pierwszego uruchomienia wersji próbnej OPROGRAMOWANIA. Po osiągnięciu czasu wygaśnięcia funkcjonalność wersji próbnej zostanie wyłączona i UMOWA LICENCYJNA zostanie rozwiązana, chyba że zostanie ona przedłużona przez firmę ABBYY po zakupieniu przez Licencjobiorcy Licencji do próbnej wersji OPROGRAMOWANIA firmy ABBYY.

7.4 Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że firma ABBYY nie obiecała ani nie zagwarantowała mu, że próbna wersja Oprogramowania zostanie w przyszłości upubliczniona bądź komukolwiek udostępniona. Firma ABBYY nie przyjmuje na siebie żadnych wyraźnie określonych ani implikowanych zobowiązań w stosunku do Licencjobiorcy do upublicznienia bądź wprowadzenia na rynek próbnej wersji oprogramowania. Firma ABBYY nie zobowiązuje się także, że nie wprowadzi na rynek produktu podobnego do próbnej wersji Oprogramowania bądź oprogramowania z nią kompatybilnego. W związku z tym Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że dowolne badania bądź rozwój, przeprowadzone przez Licencjobiorcę w stosunku do wersji próbnej Oprogramowania bądź dowolnego oprogramowania powiązanego z próbną wersją Oprogramowania, przeprowadzane są na wyłączne ryzyko Licencjobiorcy.

7.5 Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że próbna wersja oprogramowania oraz dowolna towarzysząca jej informacja pisemna, ustna bądź elektroniczna, ujawniona Licencjobiorcy przez firmę ABBYY, dowolna informacja o jakości próbnej wersji Oprogramowania bądź jakości wyników otrzymanych przez użycie próbnej wersji Oprogramowania jak również dowolna informacja o wykrytych przez Licencjobiorcę w próbnej wersji Oprogramowania błędach oraz innych problemach są poufne (zwane dalej Materiałami Poufnymi).

7.6 Licencjobiorca zobowiązuje się do przestrzegania poniższych warunków:

7.6.1 Nieupubliczniania Materiałów Poufnych. Słowem “upublicznienie” określa się dzierżawę, wypożyczanie, przekazywanie, przenoszenie bądź udostępnianie poprzez sieć oraz innymi sposobami, jak również reprodukcję Materiałów Poufnych dowolnej stronie trzeciej w dowolny sposób, wliczając w to informację ustną.

7.6.2 Licencjobiorca zobowiązuje się do powzięcia wszystkich rozsądnych kroków, by zapobiec ujawnieniu Materiałów Poufnych i zachować ich poufność.

7.6.3 W przypadku zajścia uzasadnionego podejrzenia, że mogło dojść do ujawnienia Poufnych Materiałów Licencjobiorca zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym firmy ABBYY.

7.6.4 Jeżeli Licencjobiorca złamie którykolwiek z warunków ustanowionych w powyższych punktach 7.6.1-7.6.3, zobowiązuje się on do zapłaty firmie ABBYY kary w wysokości dziesięciu tysięcy dolarów amerykańskich (10 000$ USD). Będzie również musiał zrekompensować firmie ABBYY wszelkiego rodzaju straty będące wynikiem złamania warunków, a których nie pokryje kara pieniężna.

7.7 Warunki poufności określone w punkcie 7.6 niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ pozostaną w mocy aż do dnia oficjalnego wydania OPROGRAMOWANIA. Dla celów niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ dzień oficjalnego wypuszczenia OPROGRAMOWANIA na rynek zdefiniowany będzie jako dzień publikacji oświadczenia prasowego o OPROGRAMOWANIU na stronie www.ABBYY.com.

7.8 W trakcie trwania okresu, ustanowionego w punkcie 7.3, Licencjobiorca zobowiązuje się, jeżeli zostanie o to poproszony przez firmę ABBYY, do przekazania firmie ABBYY opinii dotyczącej testowania i użytkowania próbnej wersji oprogramowania, wliczając w to raporty o błędach.

7.9 Jeżeli Licencjobiorca otrzymał próbną wersję Oprogramowania na podstawie osobnej umowy pisemnej, takiej jak Dwustronna umowa o nieujawnianiu, użytkowanie próbnej wersji Oprogramowania będzie sie odbywać również na warunkach określonych w takiej umowie. W przypadku jeżeli jakiekolwiek postanowienie bądź warunek osobnej umowy pisemnej, takiej jak Dwustronna umowa o nieujawnianiu, jest sprzeczne z dowolnym postanowieniem bądź warunkiem niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, osobna umowa pisemna będzie przeważać nad takim postanowieniem (postanowieniami) bądź warunkiem (warunkami) w stosunku do próbnej wersji oprogramowania, ale wyłącznie w stopniu koniecznym do rozwiązania sprzeczności.

7.10 W momencie otrzymania nowszej, nieopublikowanej wersji próbnej Oprogramowania bądź opublikowanej wersji komercyjnej OPROGRAMOWANIA, zarówno w wypadku gdy będzie to osobny produkt jak i w przypadku części większego produktu, Licencjobiorca zobowiązuje się do zwrócenia bądź zniszczenia wszystkich otrzymanych od firmy ABBYY kopii próbnej wersji oprogramowania oraz do zastosowania się do warunków umowy li
cencyjnej dowolnej takiej nowszej nieopublikowanej wersji próbnej Oprogramowania bądź opublikowanej wersji komercyjnej OPROGRAMOWANIA.

8. Ograniczenia

8.1 Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że OPROGRAMOWANIE jest zabezpieczone przed nieuprawnionym kopiowaniem lub użytkowaniem. Licencjobiorca może nie mieć możliwości realizacji swoich praw do OPROGRAMOWANIA wynikających z niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, jeśli nie dokona aktywacji swojej kopii OPROGRAMOWANIA.

8.2 Wszelkie warunki i ograniczenia w użytkowaniu OPROGRAMOWANIA zostały określone w niniejszej UMOWIE LICENCYJNEJ, chyba że dostępna jest inna umowa z firmą ABBYY lub certyfikat licencyjny dołączony do OPROGRAMOWANIA.

8.3 Licencjobiorca nie może wykonywać ani umożliwiać osobom trzecim wykonywania poniższych czynności:

8.3.1 inżynierii wstecznej, dezasemblacji lub dekompilacji OPROGRAMOWANIA, z wyjątkiem i wyłącznie w stopniu, w jakim jest to wyraźnie określone odpowiednimi regulacjami prawnymi bez względu na powyższe ograniczenia. Jeśli stosowne przepisy dopuszczają takie czynności, żadnych informacji w ten sposób uzyskanych nie wolno ujawniać osobom trzecim, chyba że zezwalają na to przepisy prawa – wówczas informacje o takim ujawnieniu należy niezwłocznie przekazać firmie ABBYY. Wszelkie informacje tego rodzaju stanowią własność firmy ABBYY i są traktowane jako poufne.

8.3.2 modyfikacji, adaptacji lub tłumaczenia OPROGRAMOWANIA, w tym wprowadzania zmian w OPROGRAMOWANIU jak również w zawartych w OPROGRAMOWANIU aplikacjach i bazach danych, innych niż obsługiwane przez OPROGRAMOWANIE i opisane w dokumentacji.

8.3.3 dokonywania zmian w OPROGRAMOWANIU, wliczając w to zmiany mające umożliwić uruchomienie OPROGRAMOWANIA na sprzęcie Licencjobiorcy, bez uzyskania uprzedniego pisemnego pozwolenia od firmy ABBYY, innych niż obsługiwane przez OPROGRAMOWANIE i opisane w dołączonej do niego dokumentacji. poprawiania błędów w OPROGRAMOWANIU bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy ABBYY.

8.3.4 wypożyczania, dzierżawienia, przydzielania, przekazywania lub przenoszenia praw przyznanych Licencjobiorcy na mocy niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ oraz innych praw związanych z OPROGRAMOWANIEM innym osobom, lub wyrażania zgody na kopiowanie oprogramowania na inny komputer w całości lub części, z wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie 2.4 lub w osobnej umowie z firmą ABBYY.

8.3.5 umożliwiania korzystania z OPROGRAMOWANIA osobom do tego nieuprawnionym, pracującym w tym samym systemie wielodostępnym co Licencjobiorca.

8.3.6 usuwania, zmiany lub czynienia niewidocznymi wszelkich informacji o prawach autorskich i patentowych oraz znakach handlowych, jakie znajdują się w dostarczonym OPROGRAMOWANIU.

8.4 Jeżeli do Licencjobiorcy ma zastosowanie punkt 20.4 lub punkt 20.5 niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, nie może on komercyjnie używać OPROGRAMOWANIA do świadczenia stronom trzecim usług rozpoznawania tekstu bądź konwersji PDF.

9. Pomoc techniczna

9.1 Firma ABBYY udziela pomocy technicznej w zakresie OPROGRAMOWANIA (“Pomoc techniczna”) zgodnie z warunkami bieżącej polityki firmy dotyczącej wsparcia technicznego publikowanej na stronie internetowej firmy ABBYY (http://www.abbyy.com/support/). Firma ABBYY zachowuje sobie prawo do zmiany polityki wsparcia technicznego w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia.

9.2 Wszelkie dodatkowe kody dostarczone w ramach pomocy technicznej uważa się za elementy OPROGRAMOWANIA i jako takie podlegają one warunkom niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

9.3 Warunkiem korzystania z pomocy technicznej jest dostarczenie firmie ABBYY informacji na temat posiadanego skanera i komputera, a także standardowych informacji osobistych, takich jak nazwisko, nazwa firmy (jeśli ma zastosowanie), adres, numer telefonu i adres e-mail.

9.4 Firma ABBYY może wykorzystać wyżej wspomniane informacje w celach handlowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym między innymi do pomocy technicznej i udoskonalania produktu, z zastrzeżeniem, że niedozwolone jest wykorzystanie takich informacji w sposób, który wskazywałby na tożsamość konkretnego Licencjobiorcy.

10. Oprogramowanie nie do odsprzedaży

10.1 Jeśli OPROGRAMOWANIE oznaczone jest jako “nie do odsprzedaży”, to bez względu na inne postanowienia niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ Licencjobiorcy wolno z niego korzystać jedynie w celach demonstracyjnych, weryfikacji i testowania.

11. Oprogramowanie próbne

11.1 Jeśli OPROGRAMOWANIE oznaczone jest jako “Try&Buy”, “Wersja próbna” lub “Demo”, to do czasu zakupu licencji dla pełnej wersji handlowej OPROGRAMOWANIA zastosowanie ma poniższy punkt. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, ze funkcjonalność OPROGRAMOWANIA jest ograniczona oraz/lub OPROGRAMOWANIE będzie pracowało przez ograniczony okres czasu. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane “tak jak jest”, wyłącznie jako model demonstracyjny. OPROGRAMOWANIE w wersji czasowej przestanie funkcjonować po wyznaczonym okresie czasu od instalacji, który jest określony w OPROGRAMOWANIU. Po upływie daty końcowej tego okresu niniejsza UMOWA LICENCYJNA wygaśnie, chyba że zostanie przedłużona przez firmę ABBYY po zakupie przez Licencjobiorcę licencji dla pełnej wersji handlowej.

12. Uaktualnienia produktu

12.1 Jeśli OPROGRAMOWANIE jest oznaczone jako uaktualnienie, to aby z niego korzystać, Licencjobiorca musi posiadać Licencję produktu określonego przez ABBYY jako możliwy do uaktualnienia.

12.2 OPROGRAMOWANIE oznaczone jako uaktualnienie zastępuje lub uzupełnia produkt, na podstawie którego Licencjobiorca korzysta z uaktualnienia.

12.3 Licencjobiorca może korzystać z wersji uaktualnionej wyłącznie na warunkach UMOWY LICENCYJNEJ załączonej do uaktualnienia.

12.4 Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, ze obowiązek świadczenia przez ABBYY pomocy technicznej względem aktualizowanej wersji OPROGRAMOWANIA wygasa z chwilą udostępnienia wersji uaktualnionej.

13. Rozwiązanie umowy

13.1 Niniejsza UMOWA LICENCYJNA obowiązuje przez cały okres obowiązywania praw autorskich do OPROGRAMOWANIA, jeśli inne ustalenia pomiędzy Licencjobiorcą a firmą ABBYY bądź postanowienia danej UMOWY LICENCYJNEJ nie stanowią inaczej.

13.2 Firma ABBYY ma prawo rozwiązać niniejszą UMOWĘ LICENCYJNĄ bez uszczerbku dla innych uprawnień, jeśli Licencjobiorca nie przestrzega jej warunków. W takim wypadku Licencjobiorca jest zobowiązany do zniszczenia wszystkich kopii OPROGRAMOWANIA i jego części składowych oraz do odinstalowania OPROGRAMOWANIA.

13.3 Licencjobiorca może wypowiedzieć niniejszą UMOWĘ LICENCYJNĄ, niszcząc OPROGRAMOWANIE, jego wszystkie kopie oraz towarzyszącą mu dokumentację.

13.4 Takie wypowiedzenie umowy nie zwalnia Licencjobiorcy z obowiązku uiszczenia zapłaty za OPROGRAMOWANIE.

13.5 Postanowienia punktów 2.3, 2.5, 2.6, 6, 8, 11, 14.2–14.4, 15, 16, 19, 20 21.5, oraz 22 zachowują ważność po wypowiedzeniu niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, jednak nie stanowi to podstawy do zachowania prawa do korzystania z oprogramowania po wygaśnięciu niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

14. Ograniczona gwarancja

14.1 Firma ABBYY udziela gwarancji na to, że nośnik, na którym dostarczono OPROGRAMOWANIE, w normalnych warunkach eksploatacji będzie wolny od wad fizycznych i wad wykonania przez minimalny okres określony przepisami obowiązującymi w kraju zakupu, począwszy od daty zakupu. Jeśli OPROGRAMOWANIE zakupiono w Federacji Rosyjskiej okres gwarancji wynosi 30 (trzydzieści) dni od daty zakupu lub dystrybucji.

14.2 OPROGRAMOWANIE, jego wszelkie uaktualnienia i aktualizacje dostarczane są “tak jak jest” i firma ABB
YY nie udziela na nie żadnego rodzaju gwarancji. Firma ABBYY nie może udzielić i nie udziela gwarancji na działanie lub wyniki, jakie Licencjobiorca może uzyskać, korzystając z OPROGRAMOWANIA.

Z wyjątkiem wszelkich gwarancji, warunków i oświadczeń, których stosowne dla Licencjobiorcy przepisy prawa nie pozwalają wyłączyć lub ograniczyć, firma ABBYY nie udziela żadnych gwarancji, nie określa warunków ani nie wydaje oświadczeń (wyraźnie określonych ani implikowanych przez ustawy, prawo zwyczajowe, zwyczaje, praktyki lub inne), włączając w to gwarancję nienaruszania praw osób trzecich, dotyczących możliwości wprowadzenia do obrotu handlowego, integracji, zadowalającej jakości lub przydatności do danego celu, ani też nie gwarantuje, że OPROGRAMOWANIE nie posiada żadnych wad, że spełni oczekiwania Licencjobiorcy lub że będzie działać poprawnie w połączeniu z innym oprogramowaniem lub sprzętem, oraz stwierdza, że całkowite ryzyko związane z jakością i pracą OPROGRAMOWANIA ponosi Licencjobiorca.

14.3 Firma ABBYY nie udziela żadnych gwarancji na oprogramowanie obce, które może być dostarczone razem z OPROGRAMOWANIEM.

14.4 Ograniczona gwarancja dla użytkowników w Niemczech lub Austrii.

Jeśli Licencjobiorca nabył kopię OPROGRAMOWANIA w Niemczech lub Austrii i zazwyczaj przebywa na terenie tych krajów, to zgodnie z niemieckim prawem firma ABBYY gwarantuje, że oprogramowanie będzie działać zgodnie z opisem w dokumentacji (“uzgodniona funkcjonalność”) przez okres objęty ograniczoną gwarancją po zakupie kopii OPROGRAMOWANIA przy użytkowaniu w zalecanej konfiguracji sprzętowej. Na potrzeby niniejszego punktu termin “okres ograniczonej gwarancji” oznacza jeden (1) rok, jeśli Licencjobiorca jest użytkownikiem instytucjonalnym lub osobą prawną, oraz dwa (2) lata, jeśli Licencjobiorca nie jest użytkownikiem instytucjonalnym. Nieznacznych odchyleń od uzgodnionych funkcji nie uważa się za podstawę powstania żadnych praw gwarancyjnych. Taka ograniczona gwarancja nie odnosi się do OPROGRAMOWANIA dostarczonego bezpłatnie, na przykład uaktualnień, wersji próbnych, próbek produktu, kopii OPROGRAMOWANIA oznaczonych jako “Nie do odsprzedaży”, lub OPROGRAMOWANIA, w którym Licencjobiorca dokonał zmian w stopniu powodującym usterkę. W celu dokonania reklamacji w okresie gwarancyjnym Licencjobiorca musi zwrócić OPROGRAMOWANIE sprzedawcy, u którego nabyte zostało oprogramowanie (na koszt producenta), wraz z dowodem zakupu. Jeżeli działanie oprogramowania w istotny sposób różni się od uzgodnionych funkcji, firma ABBYY ma prawo – wedle własnego uznania – naprawić lub wymienić OPROGRAMOWANIE. Jeśli nie da to spodziewanego rezultatu, Licencjobiorca ma prawo do obniżki ceny zakupu (obniżka) lub unieważnienia umowy zakupu (unieważnienie). Więcej informacji dotyczących gwarancji udziela Dział Obsługi Klienta firmy ABBYY w Niemczech: ABBYY Europe GmbH, Elsenheimerstraße 49, 80687 Monachium, tel.: +49 (0)89 51 11 590, faks: +49 (0)89 51 11 5959.

15. Ograniczenie odpowiedzialności

15.1 W żadnym przypadku firma ABBYY nie ponosi odpowiedzialności względem Licencjobiorcy za żadne szkody, przestoje firmy, utratę wszelkiego rodzaju danych lub informacji, firmowych lub innych, roszczenia ani koszty, ani za żadne pośrednie, uboczne szkody lub utratę zysków bądź oszczędności w wyniku korzystania lub w związku z użytkowaniem OPROGRAMOWANIA, ani za szkody wynikłe z możliwych błędów w OPROGRAMOWANIU, nawet jeśli powiadomiono przedstawiciela firmy ABBYY o możliwości powstania takich strat, szkód, roszczeń lub kosztów, ani też za żadne roszczenia osób trzecich. Powyższe ograniczenia i wyłączenia mają zastosowanie w zakresie dozwolonym przez stosowne dla Licencjobiorcy przepisy prawa. Wyłączna i całkowita odpowiedzialność firmy ABBYY w związku z niniejszą UMOWĄ LICENCYJNĄ jest ograniczona do kwoty, jaką zapłacono przy zakupie oprogramowania, jeśli taka płatność miała miejsce. Więcej informacji dotyczących obowiązujących przepisów prawa można znaleźć w punkcie 20 niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

15.2 Ograniczona gwarancja dla użytkowników w Niemczech lub Austrii.

Jeśli Licencjobiorca nabył kopię OPROGRAMOWANIA w Niemczech lub Austrii i zazwyczaj przebywa na terenie tych krajów, to:

15.2.1 Z uwzględnieniem postanowień punktu 15.2.2, ustawowa odpowiedzialność firmy ABBYY za szkody jest ograniczona w następujący sposób: (i) Firma ABBYY ponosi odpowiedzialność wyłącznie do wysokości kwoty odszkodowania, jaką założono w chwili zawarcia umowy zakupu, w odniesieniu do niedotrzymania w nieznacznym stopniu istotnych zobowiązań umownych, oraz (ii) firma ABBYY nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niedotrzymania w nieznacznym stopniu nieistotnych zobowiązań umownych.

15.2.2 Ograniczenie odpowiedzialności, określone w punkcie 15.2.1, nie ma zastosowania w odniesieniu do obowiązujących zobowiązań ustawowych, w szczególności zobowiązań określonych w niemieckiej ustawie o odpowiedzialności za produkty, odpowiedzialności za przyjęcie określonej gwarancji lub odpowiedzialności za zawinione spowodowanie uszkodzenia ciała.

15.2.3 Licencjobiorca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków w celu uniknięcia i zminimalizowania szkód, w szczególności tworzenia kopii zapasowych OPROGRAMOWANIA i danych znajdujących się w pamięci komputera, w zakresie przewidzianym postanowieniami niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

16. Wbudowane czcionki

16.1 Programy obsługujące czcionki podlegają prawom autorskim i właściciel praw może wprowadzić warunki pod jakimi program może być użytkowany. Jednym z takich warunków może być konieczność posiadania licencjonowanej kopii programu w celu wprowadzenia czcionki do pliku PDF. W żadnym przypadku firma ABBYY nie odpowiada za żadne uszkodzenia wynikłe z używania wbudowanych czcionek.

17. Tracker Software – PDF-XChange

17.1 “PDF-XChange” oznacza sterowniki drukarki PDF-XChange oraz funkcjonalność biblioteki PDF-Tools Library, dostarczone przez firmę Tracker Software Products (Canada) Ltd, a także powiązaną dokumentację, uaktualnienia, modyfikacje, dodatki i ich kopie. PDF-XChange firmy Tracker Software zawarte jest W OPROGRAMOWANIU.

17.2 Udzielenie licencji i ograniczenia. Firma ABBYY udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na użytkowanie oprogramowania PDF-XChange, stanowiącego część OPROGRAMOWANIA, zgodnie z postanowieniami niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

Licencjobiorca może wykonać jedną kopię zapasową oprogramowania PDF-XChange, będącego częścią OPROGRAMOWANIA, pod warunkiem że kopia nie będzie zainstalowana lub używana na innym komputerze. 

17.3 Prawa własności intelektualnej. Oprogramowanie PDF-XChange, będące częścią OPROGRAMOWANIA jest własnością firmy Tracker Software Products (Canada) Ltd i jej dostawców, a jego budowa, układ i kod zawiera ważne tajemnice handlowe Tracker Software Products (Canada) Ltd i jej dostawców. Oprogramowanie PDF-XChange jest także chronione amerykańskim prawem autorskim i postanowieniami traktatów międzynarodowych. Oprogramowania PDF-XChange wbudowanego w OPROGRAMOWANIE nie wolno kopiować, z wyjątkiem przypadków dopuszczanych przez Umowę. Wszystkie kopie, na jakie zezwala UMOWA LICENCYJNA, muszą zawierać takie same informacje na temat praw autorskich i innych praw własności, jak informacje występujące w OPROGRAMOWANIU. Użytkownik zobowiązuje się do niedokonywania modyfikacji, adaptacji, tłumaczenia, przebudowy, rozkładu, demontażu, ani innych prób poznania kodu źródłowego oprogramowania PDF-XChange wbudowanego w OPROGRAMOWANIE. Z wyjątkiem wyżej opisanych sytuacji, Umowa nie przyznaje użytkownikowi jakich
kolwiek praw własności intelektualnej do oprogramowania PDF-XChange.

17.4 Zasady eksportu. Licencjobiorca zobowiązuje się, że oprogramowanie PDF-XChange wbudowane w OPROGRAMOWANIE nie będzie przewożone, transferowane lub eksportowane do jakiegokolwiek kraju lub używane w sposób zabroniony przez United States Export Administration Act lub jakiekolwiek inne przepisy eksportowe, restrykcje lub regulacje (zbiorowo “Prawa eksportowe”). Ponadto, jeżeli oprogramowanie PDF-XChange, stanowiące część OPROGRAMOWANIA, określono jako towar podlegający kontroli eksportu w świetle zapisów prawa eksportowego, Licencjobiorca oświadcza i gwarantuje, że nie jest obywatelem ani mieszkańcem kraju objętego embargiem oraz nie dotyczy go zakaz posiadania oprogramowania PDF-XChange, stanowiącego część OPROGRAMOWANIA. Wszelkich praw do używania PDF-XChange, stanowiącego część OPROGRAMOWANIA, udziela się z zastrzeżeniem, że mogą zostać cofnięte w przypadku, gdy Licencjobiorca nie zastosuje się do warunków niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

17.5 Znaki towarowe. PDF-XChange Drivers i PDF-Tools Library są zastrzeżonymi znakami towarowymi Tracker Software Products (Canada) Ltd w Wielkiej Brytanii, Kanadzie lub innych krajach.

18. Biblioteka Adobe® PDF

18.1 Termin “Oprogramowanie Adobe” zawiera technologie Adobe oraz powiązaną dokumentację jak również jej dowolne uaktualnienia, wersje zmodyfikowane, dodatki i kopie.

18.2 Udzielenie licencji i ograniczenia. Firma ABBYY nadaje Licencjobiorcy niewyłączną licencję na użytkowanie oprogramowania Adobe zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Licencjobiorca może wykonać jedną kopię zapasową oprogramowania Adobe będącego częścią OPROGRAMOWANIA, pod warunkiem że kopia nie będzie zainstalowana lub używana na innym komputerze.

18.3 Prawa własności intelektualnej. Oprogramowanie Adobe jest własnością firmy Adobe i jej dostawców, a jego budowa, układ i kod zawiera ważne tajemnice handlowe Adobe i jej dostawców. Oprogramowanie Adobe jest chronione amerykańskim prawem autorskim i postanowieniami traktatów międzynarodowych. Licencjobiorca nie ma prawa na wykonywanie kopii oprogramowania Adobe za wyjątkiem sytuacji, opisanych w niniejszej Umowie. Wszystkie kopie, na jakie zezwala Umowa, muszą zawierać takie same informacje dotyczące praw autorskich i innych własności, jak informacje występujące na lub w Oprogramowaniu Adobe. Licencjobiorca zobowiązuje się do niedokonywania modyfikacji, adaptacji, tłumaczenia, przebudowy, rozkładu, demontażu, ani innych prób poznania kodu źródłowego oprogramowania Adobe. Za wyjątkiem powyższych Umowa nie przyznaje Licencjobiorcy jakichkolwiek praw własności intelektualnej do oprogramowania Adobe.

18.4 Licencja na czcionki. Jeżeli oprogramowanie Adobe zawiera osadzone oprogramowanie do obsługi czcionek, Licencjobiorca może osadzać oprogramowanie do obsługi czcionek lub jego opis w swoich dokumentach elektronicznych w zakresie dozwolonym przez właściciela praw autorskich czcionki. Czcionki zawarte w tym pakiecie mogą zawierać zarówno czcionki należące do Adobe, jak i nienależące do Adobe. Wszystkie czcionki należące do Adobe mogą być dowolnie osadzane w dokumentach.

18.5 Gwarancja. FIRMA ABBYY I JEJ DOSTAWCA NIE GWARANTUJĄ I NIE MOGĄ ZAGWARANTOWAĆ OSIĄGNIĘCIA OKREŚLONYCH WYNIKÓW PRZY UŻYCIU OPROGRAMOWANIA.

18.6 Zasady eksportu. Licencjobiorca zgadza się, że oprogramowania Adobe nie wolno przewozić, przekazywać ani eksportować do jakiegokolwiek kraju, ani używać w sposób zabroniony przez amerykańską ustawę eksportową lub jakiekolwiek inne przepisy eksportowe, ograniczenia lub regulacje prawne (zwane razem “prawami eksportowymi”). Dodatkowo, jeżeli oprogramowanie Adobe zostanie określone jako pozycja podlegająca kontroli eksportu według Prawa eksportowego, Licencjobiorca oświadcza i gwarantuje, że nie jest obywatelem ani w inny sposób nie należy do kraju objętego embargiem oraz nie dotyczy go będący wynikiem praw eksportowych zakaz posiadania oprogramowania Adobe. Wszelkie prawa do używania oprogramowania Adobe są udzielane pod warunkiem, że zostaną cofnięte, jeżeli Licencjobiorca złamie warunki Umowy.

18.7 Postanowienia ogólne. Jeżeli którakolwiek z części niniejszej Umowy jest wyłączona lub nieobowiązująca, nie ma to wpływu na ważność całej Umowy, której przepisy zachowują ważność i moc obowiązywania. Niniejsza Umowa nie narusza praw statutowych strony występującej jako konsument.

18.8 Znaki towarowe. Adobe i biblioteka Adobe PDF są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated w USA lub innych krajach.

19. Zasady eksportu

19.1 OPROGRAMOWANIA nie wolno eksportować ani reeksportować z pogwałceniem jakichkolwiek zapisów w prawodawstwie kraju, w którym zakupiono lub w inny sposób nabyto OPROGRAMOWANIE. Ponadto Licencjobiorca oświadcza i gwarantuje, że żadne stosowne przepisy prawa nie zabraniają mu posiadania OPROGRAMOWANIA.

20. Obowiązujące prawo

20.1 Jeśli OPROGRAMOWANIE zakupiono w USA, Kanadzie, Meksyku, Ameryce Środkowej, Japonii lub na Tajwanie, niniejsza UMOWA LICENCYJNA podlega przepisom obowiązującym w stanie Kalifornia (Stany Zjednoczone Ameryki), i jest interpretowana zgodnie z nimi. W przypadku wszelkich kwestii spornych wynikających z niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ lub OPROGRAMOWANIA, Licencjobiorca poddaje się jurysdykcji sądów federalnych lub stanowych hrabstwa Alameda albo Santa Clara stanu Kalifornia.

20.2 Jeśli OPROGRAMOWANIE zakupiono w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, we Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji lub w jakimkolwiek innym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej, którego nie wymieniono w punkcie 20.3, 20.4 lub 20.5 niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, lub w Szwajcarii, Norwegii, Islandii albo Lichtensteinie, postanowienia niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ podlegają przepisom obowiązującym w Monachium w Republice Federalnej Niemiec i są interpretowane zgodnie z nimi. W takim wypadku postanowienia umowy podlegają jurysdykcji sądów w Monachium w Republice Federalnej Niemiec.

20.3 Jeżeli OPROGRAMOWANIE zakupiono w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub republice Irlandii, postanowienia niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ podlegają przepisom obowiązującym w Anglii i Walii, i są interpretowane zgodnie z nimi. Strony zgadzają się, że postanowienia umowy podlegają jurysdykcji sądów w Anglii i Walii.

20.4 Jeśli OPROGRAMOWANIE zakupiono w Rosji, na Białorusi, w Kazachstanie lub innym kraju WNP, z wyjątkiem Ukrainy i Mołdawii, lub na Łotwie, Litwie albo w Estonii, postanowienia niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ podlegają jurysdykcji sądów Federacji Rosyjskiej.

20.5 Jeśli OPROGRAMOWANIE zakupiono w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Izraelu, Macedonii, w Polsce, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Serbii, Czarnogórze, na Ukrainie lub w Mołdawii, niniejsza UMOWA LICENCYJNA podlega przepisom stosowanym przez sądy Ukrainy i jest interpretowana zgodnie z nimi. Powyższe nie dotyczy sytuacji gdy oprogramowanie nabyte zostało przez osobe posiadającą status konsumenta w rozumieniu polskiego kodeksu cywilnego.

20.6 Jeżeli punkt 20.5 ma zastosowanie, a Licencjobiorca jest osoba prawną lub prowadzi działalność gospodarczą, wszystkie spory, kontrowersje i różnice w opiniach wynikłe z niniejszej Umowy bądź z nią związane będą ostatecznie rozstrzygane zgodnie z zasadami i procedurami Międzynarodowego Sądu Komercyjnego Ukraińskiej Izby Handlowej i Przemysłowej zgodnie ze Statutem Izby. Decyzja Sądu jest ostateczna i obowiązuje obie Strony. Jeżeli punkt 20.5 ma zastos
owanie, a Licencjobiorca jest osoba fizyczną, wszystkie spory dotyczące niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ podlegają przepisom stosowanym przez Szewczenkowski sąd rejonowy w Kijowie, na Ukrainie.

20.7 W przypadku gdy zastosowanie ma punkt 20.4, a Licencjobiorca jest osobą prawną lub prowadzi działalność gospodarczą, wszelkie kwestie sporne wynikające z niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy w Moskwie w Federacji Rosyjskiej. Jeżeli punkt 20.4 ma zastosowanie, a Licencjobiorca jest osoba fizyczną, wszystkie spory dotyczące niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ podlegają przepisom stosowanym przez Perowski sąd rejonowy w Moskwie, w Federacji Rosyjskiej.

20.8 W przypadkach opisanych w punktach 20.1-20.5, niniejsza Umowa licencyjna nie podlega kolizji przepisów prawa żadnego orzecznictwa ani postanowieniom Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, której zastosowanie jednoznacznie się wyłącza.

20.9 Jeśli OPROGRAMOWANIE zakupiono w kraju innym niż wymienione w punktach 20.1-20,5, niniejsza UMOWA LICENCYJNA podlega przepisom kraju zakupu OPROGRAMOWANIA i jest interpretowana zgodnie z nimi.

21. Pozostałe postanowienia

21.1 W przypadku pozyskania OPROGRAMOWANIA drogą internetową (łącznie z wersją “Nie do odsprzedaży” i/lub “Uaktualnieniem”) firma ABBYY nie dostarcza Licencjobiorcy żadnych materiałów drukowanych, wliczając w to instrukcję użytkownika.

21.2 Licencjobiorca zgadza się przy aktywacji, rejestracji i użytkowania OPROGRAMOWANIA dostarczyć firmie ABBYY niektórych danych osobowych. Licencjobiorca zgadza się na zbieranie, przetwarzanie oraz użycie przez firmę ABBYY swoich danych osobowych w zgodzie z obowiązującym prawem i pod warunkiem, że zachowana zostanie poufność takich danych. Dane osobowe, dostarczone firmie ABBYY przez Licencjobiorcę będą przechowywane i używane wyłącznie w ramach Grupy ABBYY i nie zostaną ujawnione stronom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to wymagane przez obowiązujące prawo.

21.3 Pod warunkiem, że Licencjobiorca wyrazi zgodę na otrzymywanie takich informacji, firma ABBYY może wysyłać do niego pocztę elektroniczną, zawierającą informację o produktach, firmie i ofertach specjalnych, rady dotyczące wykorzystania produktów oraz innych produktów, jak również informację dotyczącą firmy ABBYY. Licencjobiorca w dowolnej chwili posiada możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z list mailingowych firmy ABBYY.

21.4 Licencjobiorca zwalnia firmę ABBYY od odpowiedzialności z tytułu roszczeń, odszkodowań, strat, kroków prawnych oraz postępowania sądowego, łącznie z kosztami obsługi prawnej, jakie mogą powstać na skutek użytkowania lub stosowania OPROGRAMOWANIA lub w związku z nimi.

21.5 W rozumieniu niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ zapłata jest ceną LICENCJI ustanowioną przez ABBYY lub partnerów firmy i należy ją uiścić na warunkach przez nich określonych.

21.6 Jeżeli którakolwiek z części UMOWY LICENCYJNEJ jest wyłączona lub nieobowiązująca, nie ma to wpływu na ważność całej UMOWY LICENCYJNEJ, której przepisy zachowują ważność i moc obowiązywania. Niniejsza UMOWA LICENCYJNA nie narusza praw statutowych strony występującej jako konsument.

22. Użytkowanie przez rząd

22.1 Jeśli OPROGRAMOWANIE jest użytkowane przez organy rządowe USA lub dowolną agendę rządu USA, zastosowanie mają następujące warunki: (1) Ograniczone oprogramowanie komputerowe, określone w klauzuli ogólnej praw do danych w federalnych przepisach o nabywaniu towarów 52.227-14; i (2) korzystanie, powielanie czy ujawnianie tajemnicy przez organa rządowe podlegają ograniczeniom określonym w podpunkcie (c)(1)(ii) klauzuli praw do danych technicznych i oprogramowania komputerowego DFARS 252.227-7013.

Umowa licencyjna (EULA)