Słownik

A D H K M N O P S U W

A

ABBYY Screenshot Reader – aplikacja umożliwiająca tworzenie zrzutów ekranu i rozpoznawanie w nich tekstu.

ADRT® (Adaptive Document Recognition Technology), technologia adaptacyjnego rozpoznawania dokumentu polepsza jakość przetwarzania dokumentów wielostronicowych. W szczególności technologia ta umożliwia programowi prawidłowe wykrywanie nagłówków, stopek, przypisów, numerów stron oraz podpisów.

Aktywacja – polega na uzyskaniu specjalnego kodu ABBYY, który pozwala użytkownikowi korzystać ze wszystkich funkcji oprogramowania na danym komputerze.

Analiza układu strony – proces wykrywania obszarów obrazu strony. Dostępne są trzy rodzaje obszarów: tekstowe, graficzne oraz tabele. Analiza układu strony może zostać wykonana automatycznie po kliknięciu przycisku Przetwórz lub ręcznie przed wykonaniem przetwarzania.

PDF Transformer backtotop Słownik Powrót do gór

D

dpi (dots per inch) — jednostka rozdzielczości.

H

Hasło dostępu – hasło, które zapobiega drukowaniu i edycji dokumentu PDF, jeżeli nie zostanie wpisane ustalone przez autora hasło. W przypadku gdy wybrane są niektóre ustawienia dla dokumentu, użytkownicy nie będą mogli zmieniać jego ustawień, o ile nie wprowadzą hasła określonego przez autora.

Hasło otwarcia dokumentu – hasło, które zapobiega otwarciu dokumentu PDF, jeżeli nie zostanie wpisane hasło ustalone przez autora.

K

Kod aktywacyjny – to kod nadawany przez firmę ABBYY podczas aktywacji każdemu użytkownikowi programu ABBYY PDF Transformer 3.0. Kod aktywacyjny jest wymagany w celu aktywowania programu ABBYY PDF Transformer na komputerze, na którym został wygenerowany Product ID.

M

Menu skrótów – menu wyświetlane po kliknięciu obiektu prawym przyciskiem myszy. Na przykład, kliknięcie prawym przyciskiem myszy obszaru obrazu lub dowolnej inną części obrazu powoduje otwarcie jego menu skrótów.

N

Numer seryjny jest unikalnym numerem, który użytkownik otrzymuje w chwili nabycia produktu. Numer ten jest konieczny do aktywacji produktu.

 

O

OCR (Optical Character Recognition), optyczne rozpoznawanie pisma umożliwia komputerowi “czytanie” tekstu z zeskanowanej strony, oddzielając go od ilustracji oraz elementów formatowania. Po odczytaniu tekstu program odtwarza oryginalny dokument w edytowalnym formacie elektronicznym.

Obszar – sekcja obrazu zawarta w ramce. Przed wykonaniem konwersji, program ABBYY PDF Transformer wykrywa obszary tekstu, obrazów oraz tabel w celu określenia sekcji obrazu, który ma zostać przetworzony i kolejności przetwarzania.

Obszar aktywny – wybrany obszar obrazu, który można usunąć, przenieść lub zmienić. Aby uaktywnić obszar, należy go kliknąć. Ramka obejmująca aktywny obszar jest pogrubiona i zawiera małe kwadraty, które można przeciągać w celu zmiany rozmiaru obszaru.

Obszar obrazu – obszar stosowany do obszarów, które zawierają obrazy. Obszar tego typu może faktycznie zawierać grafikę lub inny obiekt, który powinien być wyświetlany jako grafika (np. fragment tekstu).

Obszar tabeli – obszar stosowany przy obszarach z obrazem tabeli lub tekstu ułożonego w formie tabeli. Gdy program odczyta ten rodzaj obszaru, rysuje poziome i pionowe separatory wewnątrz obszaru, tworząc tabelę. Ten obszar w pliku docelowym jest przedstawiony w postaci tabeli.

Obszar tekstu – obszar zawierający tekst. Pamiętaj o tym, że obszary tekstowe mogą zawierać tylko tekst w jednej kolumnie.

PDF Transformer backtotop Słownik Powrót do gór

P

PDF (Portable Document Format) jest szeroko rozpowszechnionym formatem dokumentów elektronicznych. Pliki PDF wyglądają identycznie na każdym komputerze, ponieważ zawierają one szczegółowe informacje o tekście i grafice każdego dokumentu.

Powtarzający się tytuł tekst albo obraz umieszczony na górze albo na dole każdej strony, nie będący częścią tekstu treści. Powtarzające się tytuły umieszczone na górze strony nazywane są nagłówkami, a te umieszczane na dole strony — stopkami.

Product ID – parametr automatycznie tworzony na podstawie konfiguracji sprzętowej przy uaktywnianiu programu ABBYY PDF Transformer na danym komputerze.

PDF Transformer backtotop Słownik Powrót do gór

S

Skróty klawiszowe Klawisz albo kombinacja kilku klawiszy na klawiaturze, które mogą zostać użyte w celu wywołania konkretnego polecenia. Możesz używać skrótów klawiszowych w celu przyśpieszenia pracy.

Sterownik — program kontrolujący urządzenie peryferyjne (np. skaner, monitor itp.).

U

Układ strony — układ tekstu, tabel, obrazów, akapitów i kolumn na stronie, a także czcionki, ich rozmiar i kolor, tło oraz kierunek tekstu.

Unicode – standard opracowany przez Unicode Consortium (Unicode, Inc.). Ten standard jest 16-bitowym, międzynarodowym systemem kodowania znaków, utworzonym z myślą o przetwarzaniu tekstów napisanych w podstawowych światowych językach. Standard ten jest łatwo rozszerzalny. Standard Unicode określa kodowanie znaku, jak również atrybuty i procedury używane podczas przetwarzania dokumentów napisanych w danym języku.

Ustawienia zabezpieczeń PDF – ograniczenia, które nie pozwalają na otwieranie dokumentu PDF, jego edytowanie, kopiowanie i drukowanie. Ustawienia te obejmują hasła otwarcia dokumentów, hasła dostępu oraz poziomy szyfrowania.

W

Właściwości czcionki – wygląd czcionki: pogrubienie, kursywa, podkreślenie, przekreślenie, indeks górny, indeks dolny, małe litery.

PDF Transformer backtotop Słownik Powrót do gór

Słownik