Gebruiksrechtovereenkomst (EULA)

ABBYY PDF Transformer 3.0

Belangrijk! Lees de volgende bepalingen zorgvuldig door voordat u het softwareproduct installeert, kopieert en/of gebruikt. Wanneer u het softwareproduct installeert, kopieert of gebruikt, betekent dit dat u deze bepalingen aanvaardt.

Deze Gebruiksrechtovereenkomst (‘EULA’) is een wettelijke overeenkomst tussen u, de eindgebruiker die het bovengenoemde ABBYY-softwareproduct heeft verkregen (inclusief alle eventuele rechtspersonen voor wie deze software is aangeschaft), en ABBYY, met betrekking tot het hierboven genoemde ABBYY-softwareproduct waarbij deze EULA hoort, inclusief alle bijbehorende media, gedrukte materialen en elektronische of online-documentatie, evenals toepassingen, databases en andere software-onderdelen (gezamenlijk aangeduid als de ‘SOFTWARE’).

Door de SOFTWARE te installeren, kopiëren of anderszins te gebruiken erkent U dat U deze EULA hebt gelezen, dat U deze EULA begrijpt en erin toestemt dat u door de bepalingen gebonden bent.

Deze EULA wordt van kracht wanneer u begint de SOFTWARE te gebruiken of alle hierin vermelde voorwaarden accepteert door de verklaring ‘Ik accepteer de bepalingen van de licentieovereenkomst’ te kiezen, gevolgd door de opdracht Volgende op uw computerscherm, en is bindend voor de volledige duur van het SOFTWARE-copyright, tenzij anders aangegeven door de EULA.

De SOFTWARE wordt beschermd door copyrightwetten en internationale verdragsbepalingen. U gaat ermee akkoord dat deze EULA afdwingbaar is net als elk andere schriftelijk gesloten overeenkomst die door u ondertekend is. Deze EULA kan afgedwongen worden op U en elke rechtspersoon die de SOFTWARE verkregen heeft en uit wiens naam deze gebruikt wordt.

Indien de software wordt vergezeld van een afdruk van de Gebruiksrechtovereenkomst, zal in het geval van discrepanties in de inhoud van de tekst van deze EULA en de tekst van de Gebruiksrechtovereenkomst, de tekst van de Gebruiksrechtovereenkomst voorrang hebben.

Mocht u niet met de bepalingen van deze EULA instemmen, gebruik de SOFTWARE dan niet en/of kies de verklaring ‘Ik aanvaard de bepalingen van de licentieovereenkomst niet’. Selecteer vervolgens de opdracht Annuleren.

Definities

‘ABBYY’ verwijst naar ABBYY USA Software House Inc. geregistreerd op 880 North McCarthy Boulevard, Suite 220, Milpitas, California 95035, Verenigde Staten, wanneer artikel 20.1 van deze EULA wordt toegepast,
ABBYY Europe GmbH geregistreerd op Elsenheimerstr. 49 80687 München, wanneer artikel 20.2 van deze EULA wordt toegepast,
ABBYY UK Ltd. geregistreerd op Heathrow Business Centre, 65 High Street, Egham, Surrey TW20 9EY, Verenigd Koninkrijk, wanneer artikel 20.3 wordt toegepast,
ABBYY LLC geregistreerd op ul. Perovskaya dom 22, korpus 1, 111398, Moskou, Rusland, wanneer artikel 20.4 van deze EULA wordt toegepast,
ABBYY Software House Ukraine geregistreerd op 31, Degtyarevskaya st., Kiev, Oekraïne 03680, wanneer artikel 20.5 van deze EULA wordt toegepast
en ABBYY Solutions Ltd., Michail Karaoli 2, Egkomi CY 2404, Nicosia, Cyprus, in alle andere gevallen.

‘ABBYY Group’ staat voor ABBYY met al zijn aangesloten maatschappijen. Een ‘aangesloten maatschappij van ABBYY’ is een eenheid die, direct of indirect, via één of meerdere tussenpersonen, ABBYY leidt, of geleid wordt door of onder algemene leiding staat van ABBYY.

‘U’ en ‘uw’ verwijzen naar en omvatten iedere persoon en/of rechtspersoon die deze SOFTWARE verkregen heeft en uit wiens naam deze SOFTWARE gebruikt wordt.

‘Licentie’ betekent dat ABBYY u het niet-exclusieve beperkte recht verleent om de SOFTWARE, in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van deze EULA, te installeren en te gebruiken.

1. Licentieverlening

1.1 Afhankelijk van uw naleving van de bepalingen van deze EULA, verleent ABBYY u een Licentie die u in staat stelt de SOFTWARE te gebruiken, inclusief alle afbeeldingen, foto’s, animaties, audio-/video-onderdelen, muziek, tekst en ‘applets’ die in de SOFTWARE zijn opgenomen, evenals het begeleidende gedrukte materiaal en alle SOFTWARE-exemplaren, uitsluitend zoals hieronder uiteengezet wordt. Alle voorwaarden die hieronder vermeld staan, zijn zowel van toepassing op de SOFTWARE in zijn geheel als op alle afzonderlijke onderdelen.

2. Licentie

2.1 ABBYY verklaart, verzekert en garandeert dat ABBYY het volledige recht, de macht, de wettelijke capaciteit, het vermogen en de autoriteit heeft om de SOFTWARE te licentiëren en distribueren, inclusief alle afbeeldingen, foto’s, animaties, audio-/video-onderdelen, muziek, tekst en ‘applets’ die in de SOFTWARE zijn opgenomen, evenals het begeleidende gedrukte materiaal en alle SOFTWARE-exemplaren.

2.2 Alle aanspraken en intellectuele eigendomsrechten in en op de inhoud die geen deel uitmaken van de SOFTWARE, maar die door gebruik van de SOFTWARE toegankelijk kunnen zijn, zijn het eigendom van de respectieve eigenaren van de inhoud en worden mogelijk beschermd door toepasbaar auteursrecht of andere intellectuele eigendomswetten en -verdragen. Deze EULA verleent u geen enkel recht ten aanzien van een dergelijk intellectueel eigendom.

2.3 De SOFTWARE bevat waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van ABBYY en derden en wordt door copyright beschermd, inclusief, zonder beperking, door de copyrightwetgeving van de Verenigde Staten, wetten van de Russische Federatie, internationale verdragsbepalingen en de toepasbare wetten van het land waar de software gebruikt wordt. Elk gebruik van de SOFTWARE buiten of in strijd met de bepalingen en voorwaarden van deze EULA zal een schending vormen van de intellectuele eigendomsrechten van ABBYY en/of derden, en zal aanleiding geven tot herroeping van alle rechten om de SOFTWARE te gebruiken die aan u door deze EULA zijn verleend.

2.4 U mag deze SOFTWARE eenmaal permanent overdragen, alleen rechtstreeks aan een andere eindgebruiker. Bij deze overdracht moet alle SOFTWARE (inclusief alle componentonderdelen, de media en gedrukte materialen en alle upgrades) en deze EULA inbegrepen zijn. Een dergelijke overdracht mag geen consignatie zijn of enige andere indirecte overdracht. De begunstigde van een dergelijke eenmalige overdracht moet ermee akkoord gaan de bepalingen van deze EULA na te leven, inclusief de verplichting om deze EULA en SOFTWARE niet verder over te dragen. U moet bij een dergelijke SOFTWARE-overdracht de SOFTWARE van Uw computer of LAN (Local Area Network) verwijderen.

2.5 Deze EULA verleent U geen enkel recht ten aanzien van enige handelsmerken van ABBYY.

2.6 Voorbehoud van rechten. Alle rechten die niet nadrukkelijk zijn toegekend, worden door ABBYY voorbehouden.

3. Gebruik van de SOFTWARE

3.1 Als de SOFTWARE werd aangeschaft door een instantie, dan mag u de SOFTWARE alleen installeren en gebruiken op uw kantoorcomputer. U mag de SOFTWARE niet installeren en gebruiken op uw thuiscomputer. U mag de SOFTWARE niet installeren op meer dan één computer.

3.2 Als de SOFTWARE werd aangeschaft door een particulier, dan mag u de SOFTWARE zowel op uw kantoorcomputer als op uw thuiscomputer installeren. U mag de SOFTWARE niet installeren op meer dan twee computers. U mag op een bepaald tijdstip de SOFTWARE maar op één van de computers gebruiken. De SOFTWARE mag niet tegelijkertijd op uw thuiscomputer en op uw kantoorcomputer gebruikt worden.

3.3 U mag de SOFTWARE via Terminal Services vanaf niet meer dan één computer tegelijkertijd gebruiken, tenzij anders is aangegeven in een afzonderlijke overeenkomst met ABBYY of de documentatie die met de SOFTWARE is meegeleverd. Met Terminal Services kan een gebruiker via een netwerk toegang tot toepassingen en gegevens op een computer of afstand verkrijgen.

4
. SOFTWARE op meerdere media

4.1 U kunt de SOFTWARE op meer dan één medium ontvangen, inclusief downloads via het internet. Ongeacht het aantal media dat u ontvangt, bent u conform sectie 3 van deze EULA alleen gelicentieerd om één (1) SOFTWARE-exemplaar te gebruiken.

5. Eindgebruiker-databases

5.1 U kunt Uw eigen databases maken voor de programma’s die bij de SOFTWARE inbegrepen zijn, als een dergelijke functie bij deze SOFTWARE geleverd wordt.

6. Herdistributie van de SOFTWARE

6.1 Herdistributie van de SOFTWARE is ten strengste verboden, behalve zoals in artikel 2.4 beschreven wordt. Herdistributie omvat, maar is niet beperkt tot, het verhuren, leasen of uitlenen van de SOFTWARE, tenzij anders is bepaald in een afzonderlijke overeenkomst met ABBYY.

7. Extra bepalingen voor vooruitgave van de software

7.1 Als de SOFTWARE die u bij deze Licentie heeft ontvangen een precommerciële uitgave of bètaversie van de SOFTWARE (‘Vooruitgave software’) is, dan gelden de volgende secties. Indien bepalingen hierin in conflict zijn met andere bepalingen of voorwaarden in deze EULA, zal deze sectie voorrang krijgen op (een) andere bepaling(en) en conditie(s) ten aanzien van de vooruitgave van de software, echter alleen in de mate noodzakelijk om het conflict op te lossen.

7.2 U erkent dat de SOFTWARE een vooruitgave is en niet de uiteindelijke versie van de SOFTWARE van ABBYY vertegenwoordigt en dat de SOFTWARE bugs, fouten en andere problemen kan bevatten die systeemstoringen en andere storingen evenals gegevensverlies kan veroorzaken. Daarom wordt de vooruitgave van de software ‘zoals hij is’ aan u geleverd en ABBYY neemt geen enkele vorm van garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van u op zich. WAAR DE AANSPRAKELIJKHEID NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN VOOR EEN VOORUITGAVE VAN DE SOFTWARE, MAAR WAAR DEZE MAG WORDEN BEPERKT, WORDT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ABBYY EN HAAR LEVERANCIERS BEPERKT TOT EEN TOTAAL BEDRAG VAN VIJFTIG DOLLAR (U.S. $50).

7.3 U erkent dat de vooruitgave van de software gedurende een tijdsperiode mag functioneren die wordt beperkt door de SOFTWARE, die echter niet langer dan 2 (twee) weken vanaf het eerste gebruik van de vooruitgave van de software mag duren. Na het verlopen van deze tijdsperiode wordt de functionaliteit van de vooruitgave van de software uitgeschakeld en de EULA wordt beëindigd, tenzij deze door ABBYY wordt verlengd, doordat u een licentie voor de volledige versie van de SOFTWARE van ABBYY heeft verkregen.

7.4 U erkent dat ABBYY niet aan u heeft beloofd of gegarandeerd dat de vooruitgave van de software wordt aangekondigd of beschikbaar wordt gemaakt aan anderen in de toekomst, dat ABBYY expliciet noch impliciet verplicht is de vooruitgave van de software aan te kondigen of aan u voor te stellen en ABBYY geen softwareproduct mag introduceren dat lijkt op, of compatibel is met de vooruitgave van de software. Overeenkomstig erkent u dat alle onderzoeken of ontwikkelingen die u uitvoert ten aanzien van de vooruitgave van de software of een andere willekeurig softwareproduct dat met de vooruitgave is geassocieerd, geheel op eigen risico zijn.

7.5 U erkent dat de vooruitgave van de software, alle begeleidende schriftelijke, mondelinge of elektronische informatie die aan u door ABBYY wordt bekend gemaakt en betrekking heeft op de vooruitgave van de software, dat informatie over de kwaliteit van de vooruitgave van de software of de kwaliteit van de resultaten verkregen op basis van de vooruitgave van de software en alle informatie over bugs, fouten en andere problemen die door u bij de vooruitgave van de software worden vastgesteld vertrouwelijk zijn (hierna te noemen: Vertrouwelijke informatie).

7.6 U gaat ermee akkoord dat u door de volgende bepalingen en voorwaarden bent gebonden:

7.6.1 U maakt Vertrouwelijke informatie niet bekend. Met ‘bekend maken’ wordt bedoeld het aan derden leasen, uitlenen, verhuren, toewijzen, overdragen of toegang verlenen tot (via een netwerk of op een andere manier) de Vertrouwelijke informatie, vermenigvuldigd op welke manier dan ook, inclusief mondelinge communicatie.

7.6.2 U dient in alle redelijkheid stappen te nemen om het bekendmaken van Vertrouwelijke informatie te voorkomen en ervoor te zorgen dat de informatie vertrouwelijk blijft.

7.6.3 U dient ABBYY onmiddellijk te informeren als blijkt dat Vertrouwelijke informatie bekend geworden is.

7.6.4 Als u de bepalingen en voorwaarden in de bovenstaande artikelen 7.6.1-7.6.3 schendt, betaalt u een geldboete aan ABBYY ter grootte van tienduizend V.S. dollar (US$ 10.000). U zult ABBYY ook moeten compenseren voor de verliezen die uit een dergelijke schending voortkomen en die niet door de boete worden gecompenseerd.

7.7 De vertrouwelijkheidsbepalingen uit artikel 7.6 van deze EULA blijven van kracht tot de dag van de officiële uitgave van de SOFTWARE. Voor het doel van deze EULA, geldt de publicatiedag van een persbericht over de SOFTWARE op www.ABBYY.com als de dag van de officiële uitgave van de SOFTWARE.

7.8 Gedurende de in clausule 7.3 aangegeven termijn, geeft u, wanneer ABBYY dit verzoekt, feedback aan ABBYY over het testen en het gebruik van de vooruitgave van de software, inclusief verslagen van fouten en bugs.

7.9 Als u de vooruitgave van de software hebt verkregen conform een aparte schriftelijke overeenkomst, zoals de Wederzijdse niet-openbaarmakingsovereenkomst, wordt uw gebruik van de vooruitgave van de software ook door deze overeenkomst geregeld. Indien een bepaling of een voorwaarde in een aparte overeenkomst, zoals de Wederzijdse niet-openbaarmakingsovereenkomst, in conflict is met een bepaling of voorwaarde in deze EULA, zal een schriftelijke overeenkomst voorrang krijgen op andere bepaling(en) en conditie(s) ten aanzien van de vooruitgave van de software, echter alleen in de mate noodzakelijk om het conflict op te lossen.

7.10 Bij het ontvangst van een latere, niet uitgebrachte versie van de vooruitgave van de software of een publiekelijk uitgegeven commerciële versie van de SOFTWARE (waarbij het niet uitmaakt of het om een zelfstandig product of een onderdeel van een groter product gaat) gaat u akkoord met het retourneren of vernietigen van de van ABBYY ontvangen eerdere vooruitgave van de software en met de bepalingen van de licentieovereenkomst voor alle latere versies van de vooruitgave van de software of een publiekelijk uitgegeven commerciële versie van de SOFTWARE.

8. Beperkingen

8.1 U erkent dat de SOFTWARE beschermd wordt tegen onbevoegd kopiëren en/of gebruik. U kunt uw rechten op bepaalde functies van de de SOFTWARE onder deze EULA wellicht niet uitoefenen tenzij u uw SOFTWARE-exemplaar activeert.

8.2 Alle gebruiksbepalingen en -beperkingen die het gebruik van de SOFTWARE regelen, worden in deze EULA vermeld, tenzij anders bepaald in een afzonderlijke overeenkomst met ABBYY of in andere documentatie die met de SOFTWARE wordt meegeleverd.

8.3 Het is niet toegestaan activiteiten die in de onderstaande lijst staan, uit te voeren of door andere personen te laten uitvoeren:

8.3.1 De SOFTWARE ontsleutelen (reverse engineering), disassembleren, decompileren, tenzij en alleen in die mate, een dergelijke activiteit expliciet is toegestaan door toepasselijk recht niettegenstaande deze beperking. Als toepasselijk recht dergelijke activiteiten toestaat, mag de informatie die aldus bekend wordt, niet aan derden bekend gemaakt worden tot die mate dat dergelijke bekendmaking door de wet wordt vereist en moet deze informatie onmiddellijk aan ABBYY bekend gemaakt worden. Al deze informatie zal beschouwd worden als vertrouwelijke en eigen informatie van ABBYY.

8.3.2 De SOFTWARE wijzigen, aanpassen of vertalen, inclusief het aanbrengen van wijzigingen in de SOFTWARE en toepassingen en databases die in de SOFTWA
RE geïntegreerd zijn, met uitzondering van toepassingen en databases die door de SOFTWARE geleverd worden en in de documentatie beschreven worden.

8.3.3 Wijzigingen aanbrengen in de SOFTWARE, inclusief wijzingen die tot doel hebben de SOFTWARE op uw hardware te laten draaien, zonder schriftelijke toestemming van ABBYY vooraf, tenzij deze wijzigen kunnen worden aangebracht met behulp van de SOFTWARE en zoals is beschreven in de meegeleverde documentatie. Fouten in de SOFTWARE te corrigeren zonder schriftelijke toestemming van ABBYY vooraf.

8.3.4 Alle rechten die u door deze EULA verleend zijn en andere rechten die betrekking hebben op de SOFTWARE, aan een andere persoon verhuren, leasen, in sublicentie geven, toewijzen of overdragen, of toestemming geven dat alle of een deel van de SOFTWARE naar een andere computer gekopieerd wordt (anders dan zoals in artikel 2.4 beschreven), tenzij voor zover anders is bepaald in een afzonderlijke overeenkomst met ABBYY.

8.3.5 Gebruik van de software mogelijk maken voor een persoon die niet het recht heeft om de SOFTWARE te gebruiken en die met hetzelfde systeem voor meerdere gebruikers werkt als u.

8.3.6 Copyright-, handelsmerk- of octrooimededelingen die te zien zijn op de SOFTWARE zoals deze aan u geleverd is, verwijderen, wijzigen of bedekken.

8.4 Als artikel 20.4 of artikel 20.5 van deze EULA van toepassing is, mag u de SOFTWARE niet commercieel voor derden inzetten met tekstherkenning of PDF-conversie als doel.

9. Ondersteuningsdiensten

9.1 ABBYY biedt u ondersteuningsdiensten met betrekking tot de SOFTWARE (“Ondersteuningsdiensten”), onderhevig aan de voorwaarden van het huidige ondersteuningsbeleid dat op de website van ABBYY (http://www.abbyy.com/support/) wordt gepubliceerd. ABBYY behoudt het recht het ondersteuningsbeleid te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

9.2 Aanvullende softwarecode die U gegeven wordt als deel van de Ondersteuningsdiensten, moet beschouwd worden als deel van de SOFTWARE en is onderhevig aan de bepalingen en voorwaarden van deze EULA.

9.3 Wilt u voor de Ondersteuningsdiensten in aanmerking komen, dan dient u ABBYY informatie te geven over de kenmerken van uw hardware, evenals de gebruikelijke persoonlijke gegevens zoals uw naam, bedrijfsnaam (indien van toepassing), adres, telefoonnummer en e-mailadres.

9.4 ABBYY mag de bovenstaande informatie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op gegevensbescherming gebruiken voor bedrijfsdoeleinden, onder meer ten behoeve van productondersteuning en -ontwikkeling, op voorwaarde dat ABBYY dergelijke informatie niet zodanig gebruikt dat u hierdoor persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

10. Not for Resale Software

10.1 Als de SOFTWARE wordt aangeduid als ‘Not for Resale’ of ‘NFR’, mag U dergelijke SOFTWARE, niettegenstaande andere secties van deze EULA, alleen voor demonstratie-, verificatie- of testdoeleinden gebruiken.

11. Software op proef

11.1 Als de SOFTWARE wordt aangeduid als ‘Try&Buy’, ‘Trial’ of ‘Demo’, dan is deze sectie van toepassing tot aan het moment waarop u een licentie aanschaft voor de volledige versie van de SOFTWARE. U erkent dat de SOFTWARE beperkte functionaliteit heeft en/of voor een beperkte tijd functioneert. De SOFTWARE is gelicentieerd op een ‘zoals hij is’-basis, alleen als demonstratiemodel. Als de SOFTWARE een tijdelijke versie is, wordt de functionaliteit ervan uitgeschakeld aan het eind van een aangewezen periode na de installatie. Deze periode wordt in de SOFTWARE gespecificeerd. Op de datum waarop de tijdelijke versie verloopt, wordt de bijbehorende EULA beëindigd, tenzij deze door ABBYY verlengd wordt nadat u bij ABBYY een volledige commerciële licentie hebt aangeschaft.

12. Upgrades

12.1 Als de SOFTWARE als een upgrade aangeduid wordt, moet u, om de SOFTWARE te kunnen gebruiken, een licentie bezitten van een product dat door ABBYY geïdentificeerd is als in aanmerking komend voor de upgrade.

12.2 De SOFTWARE die als een upgrade aangeduid wordt, is een vervanging voor en/of aanvulling op het product op basis waarvan U voor de upgrade in aanmerking kwam.

12.3 U mag het resulterende opgewaardeerde product alleen gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de EULA die bij deze upgrade geleverd worden.

12.4 U erkent dat elke verplichting die ABBYY kan hebben om de SOFTWARE-versie die opgewaardeerd wordt, te ondersteunen, zal eindigen vanaf de beschikbaarheid van de upgrade.

13. Beëindiging

13.1 Tenzij anders overeengekomen door u en ABBYY of wanneer anders is aangegeven door de EULA, is deze EULA geldig gedurende de gehele copyrightperiode van de SOFTWARE.

13.2 ABBYY mag deze EULA zonder obligo aan enige andere rechten beëindigen, als U zich niet aan de bepalingen en voorwaarden van deze EULA houdt. In dat geval moet u alle exemplaren van de SOFTWARE en al zijn componenten vernietigen en de SOFTWARE verwijderen.

13.3 U kunt deze EULA beëindigen door de SOFTWARE en begeleidende documentatie en alle exemplaren daarvan te vernietigen.

13.4 Een dergelijke beëindiging ontheft U niet van Uw plicht voor de SOFTWARE te betalen.

13.5 Bepalingen 2.3, 2.5, 2.6, 6, 8, 11, 14.2-14.4, 15, 16, 19, 20, 21.5 en 22 zullen van kracht blijven na beëindiging van deze EULA, ongeacht de oorzaak hiervan, maar dit zal geen voortgezet gebruiksrecht impliceren of creëren voor de SOFTWARE na beëindiging van EULA.

14. Beperkte garantie

14.1 ABBYY garandeert dat de media waarop de SOFTWARE geleverd wordt, als er media zijn, bij normaal gebruik vrij zullen zijn van materiaal- en fabricagefouten voor de minimale garantieperiode zoals die is vastgesteld door de wetgeving van het land waar u de SOFTWARE gekocht hebt en die vanaf de aankoopdatum loopt. Als de SOFTWARE aangeschaft is in de Russische Federatie, bestaat deze periode uit dertig (30) dagen, geteld vanaf de aankoopdatum.

14.2 De SOFTWARE en alle upgrades en updates worden aan u geleverd “zoals ze zijn” en ABBYY geeft geen enkele garantie. De prestaties of resultaten die U zou kunnen verkrijgen door het gebruik van de SOFTWARE, worden niet gegarandeerd en kunnen niet gegarandeerd worden door ABBYY.

Met uitzondering van enige garantie, voorwaarde, voorstelling of bepaling tot de mate waarin deze niet kan of mag worden uitgesloten of beperkt door de op u in uw rechtsgebied toepasselijke wetgeving, geeft ABBYY geen enkele garantie, voorwaarde, voorstelling of bepaling (uitdrukkelijk of stilzwijgend, bij wet, gewoonterecht, gewoonte, gebruik of anderszins) tot enige zaak, inclusief zonder beperking niet-schending van rechten van derden, verkoopbaarheid, integratie, bevredigende kwaliteit, of geschiktheid voor een bepaald doel, of dat de SOFTWARE geen fouten zal bevatten, aan uw vereisten zal voldoen, of dat de SOFTWARE goed zal functioneren wanneer deze samen met enige andere software of hardware wordt gebruikt, en het gehele risico met betrekking tot de kwaliteit en werking van de SOFTWARE ligt bij u.

14.3 ABBYY geeft geen garanties op softwareproducten van derden die mogelijk bij de SOFTWARE geleverd worden.

14.4 Beperkte garantie voor gebruikers die woonachtig zijn in Duitsland of Oostenrijk.

Als U Uw exemplaar van de SOFTWARE in Duitsland of Oostenrijk hebt aangeschaft, en U gewoonlijk in een van deze landen verblijft, dan garandeert ABBYY u, in overeenstemming met Duitse wetgeving, dat de SOFTWARE de functies biedt die in zijn documentatie uiteengezet worden (de ‘overeengekomen functies’) voor de duur van de beperkte garantie na ontvangst van het SOFTWARE-exemplaar, wanneer dit op de aanbevolen hardwareconfiguratie gebruikt wordt. ‘Beperkte garantieperiode’ betekent in dit artikel één (1) jaar als U een zakelijke gebruiker of rechtspersoon ben
t, en twee (2) jaar als U geen zakelijke gebruiker bent. Niet-substantiële afwijking van de overeengekomen functies zal niet beschouwd worden als en verleent geen enkele garantierechten. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op de SOFTWARE die u gratis geleverd wordt, zoals updates, vooruitgaves, ‘Proefversies’, productmonsters, NFR-exemplaren (niet voor doorverkoop) van de SOFTWARE, of de SOFTWARE die door u gewijzigd is, tot die mate dat dergelijke veranderingen een defect veroorzaakt hebben. Als u tijdens de duur van de beperkte garantie een claim wilt indienen, moet U, op onze kosten, de SOFTWARE en het aankoopbewijs retourneren aan de locatie waar U deze verkregen hebt. Als de functies van de SOFTWARE substantieel afwijken van de overeengekomen functies, heeft ABBYY het recht (via herprestaties en naar eigen goeddunken) om de SOFTWARE te repareren of vervangen. Als dit mislukt, hebt U recht op een korting op de aankoopprijs (reductie) of het recht om de koopovereenkomst te annuleren (herroeping). Voor verdere garantie-informatie kunt u contact opnemen met ABBYY’s Klantenservices in Duitsland: ABBYY Europe GmbH, Elsenheimerstraße 49, 80687, München, tel.: +49 (0)89 51 11 590, fax: +49 (0)89 51 11 5959.

15. Beperking van aansprakelijkheid

15.1 In geen enkel geval zal ABBYY tegenover U aansprakelijk zijn voor enige schade, bedrijfsonderbreking, enig verlies van gegevens of informatie (zakelijk of anderszins), enige vorderingen of kosten, of enige indirecte, incidentele of gevolgschade, of gederfde winst of verloren spaargeld voortvloeiende uit en/of betrekking hebbende op het gebruik van de SOFTWARE, of schade veroorzaakt door mogelijke fouten of drukfouten in de SOFTWARE, zelfs als een ABBYY-vertegenwoordiger op de hoogte is gesteld van een dergelijk verlies, dergelijke schade, vorderingen of kosten, of voor eventuele vorderingen van derden. De bovenstaande beperkingen en uitsluitingen gelden tot de mate toegestaan door de toepasbare wetgeving in Uw rechtsgebied. ABBYY’s enige en totale aansprakelijkheid onder of in verband met deze EULA zal beperkt zijn tot de oorspronkelijk betaalde aankoopprijs van de SOFTWARE. Raadpleeg de rechtsgebiedspecifieke informatie in artikel 20 van deze EULA, indien aanwezig, voor meer informatie.

15.2 Beperking van aansprakelijkheid voor gebruikers die woonachtig zijn in Duitsland of Oostenrijk.

Als U Uw exemplaar van de SOFTWARE in Duitsland of Oostenrijk verkregen hebt, en U gewoonlijk in een van deze landen verblijft, dan:

15.2.1 Afhankelijk van de bepalingen in artikel 15.2.2, zal ABBYY’s wettelijke aansprakelijkheid voor schade als volgt beperkt worden: (i) ABBYY zal alleen aansprakelijk zijn tot de hoeveelheid schade die typisch voorzien kan worden op het moment dat de aankoopovereenkomst wordt aangegaan voor wat betreft schade veroorzaakt door een enigszins nalatige breuk van een wezenlijke contractuele verplichting en (ii) ABBYY zal niet aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door een enigszins nalatige breuk van een niet-wezenlijke contractuele verplichting.

15.2.2 De beperking van aansprakelijkheid uiteengezet in 15.2.1 zal niet van toepassing zijn op enige verplichte wettelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder op aansprakelijkheid onder de Duitse aansprakelijkheidswet, aansprakelijkheid voor het verstrekken van een specifieke garantie of aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel door schuld.

15.2.3 U dient alle redelijke maatregelen te nemen om schade te voorkomen en te beperken, in het bijzonder door reservekopieën van de SOFTWARE en uw computergegevens in overeenstemming met de bepalingen van deze EULA te maken.

16. Ingesloten lettertypen

16.1 Programma’s voor lettertypen zijn aan copyright onderhevig, en de copyrighteigenaar mag voorwaarden opleggen waaronder een programma voor lettertypen gebruikt kan worden. Eén van deze voorwaarden kan zijn dat U een gelicentieerd exemplaar van het programma voor lettertypen moet hebben om het lettertype in een PDF-bestand te kunnen insluiten. ABBYY zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit of samenhangt met Uw gebruik van ingesloten lettertypen.

17. Tracker Software – PDF-XChange

17.1 Met “PDF-XChange” wordt verwezen naar de PDF-XChange printerstuurprogramma’s en de functionaliteit van de PDF-Tools Library zoals geleverd door Tracker Software Products (Canada) Ltd, en alle bijbehorende documentatie, eventuele upgrades, aangepaste versies, updates, toevoegingen en kopieën ervan. Tracker Software PDF-XChange wordt met de SOFTWARE bijgeleverd.

17.2 Licentieverlening en -beperkingen. ABBYY verleent u een niet-exclusief recht om PDF-XChange te gebruiken zoals die in de SOFTWARE opgenomen is, onder de bepalingen van deze EULA.

U mag één reservekopie maken van de PDF-XChange-software die in de SOFTWARE opgenomen is, mits de reservekopie niet op een willekeurige computer geïnstalleerd is of gebruikt wordt.

17.3 Intellectuele eigendomsrechten. De PDF-XChange-software die in de SOFTWARE is opgenomen, is het eigendom van Tracker Software Products (Canada) Ltd en zijn leveranciers, en de structuur, organisatie en code ervan zijn de handelsgeheimen van Tracker Software Products (Canada) Ltd en zijn leveranciers. De PDF-XChange-software wordt ook beschermd door de Copyrightwetgeving van de Verenigde Staten en Internationale Verdragsbepalingen. U mag de PDF-XChange-software die in de SOFTWARE opgenomen is, niet kopiëren, behalve zoals in deze EULA bepaald is. Alle kopieën die u conform deze EULA mag maken, moeten dezelfde copyright- en eigendomsmededelingen bevatten als die op of in de SOFTWARE verschijnen. U stemt ermee in de broncode van de PDF-XChange-software die in de SOFTWARE opgenomen is, niet te wijzigen, aan te passen, te vertalen, ontsleutelen, decompileren, disassembleren, of te proberen deze op enig andere wijze te achterhalen. Behalve zoals hierboven vermeld wordt, verleent deze EULA u geen intellectuele eigendomsrechten op de PDF-XChange-software.

17.4 Exportregels. U stemt ermee in dat de PDF-XChange-software die in de SOFTWARE opgenomen is, op geen enkele wijze gebruikt zal worden en niet naar een land verzonden, overgedragen of geëxporteerd zal worden dat verboden wordt door de United States Export Administration Act of enige andere exportwetten, -beperkingen of -reglementeringen (gezamenlijk de “Exportwetten”). Als de PDF-XChange-software die in de SOFTWARE opgenomen is, daarnaast geïdentificeerd wordt als items waarvoor exportbeperkingen gelden onder de Exportwetten, geeft u aan en garandeert u dat u geen staatsburger bent van, of anderszins woonachtig bent in een land waarop een handelsblokkade rust, en dat het u niet anderszins onder de Exportwetten verboden is om de PDF-XChange-software te ontvangen die in de SOFTWARE opgenomen is. Alle rechten om de PDF-XChange-software te gebruiken die in de SOFTWARE opgenomen is, worden verleend op voorwaarde dat dergelijke rechten verbeurd worden verklaard als u niet voldoet aan de bepalingen van deze EULA.

17.5 Handelsmerken. PDF-XChange Drivers en PDF-Tools Library zijn ofwel gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Tracker Software Products (Canada) Ltd in het Verenigd Koninkrijk, Canada en/of andere landen.

18. Adobe ® PDF Library

18.1 De term “Adobe Software” beslaat Adobe Technology en gerelateerde documentatie, upgrades en aangepaste versies, updates, aanvullingen en kopieën daarvan.

18.2 Licentieverlening en -beperkingen. ABBYY verleent u een niet-exclusief recht om de Adobe-software te gebruiken die in de SOFTWARE opgenomen is, onder de bepalingen van deze Overeenkomst. U mag één reservekopie maken van de Adobe-software, mits de reservekopie niet op een andere computer geïnstalleerd is of gebruikt wordt.

18.3 Intellectuele eigendomsrechten. De Adobe-software is het eigendom van ABBYY
en haar leveranciers, en de structuur, organisatie en code ervan zijn waardevolle handelsgeheimen van ABBYY en haar leveranciers. De Adobe-software wordt ook beschermd door de copyrightwetgeving van de Verenigde Staten en Internationale Verdragsbepalingen. U mag de Adobe-software niet kopiëren tenzij anders is aangegeven in deze Overeenkomst. Alle kopieën die u conform deze Overeenkomst mag maken, moeten dezelfde copyright- en eigendomsmededelingen bevatten als die op of in de Adobe-software verschijnen. U stemt ermee in de broncode van de Adobe-software niet te wijzigen, aan te passen, te vertalen, ontsleutelen, decompileren, disassembleren, of te proberen deze op enig andere wijze te achterhalen. Behalve zoals hierboven vermeld wordt, verleent deze Overeenkomst u geen intellectuele eigendomsrechten voor de Adobe-software.

18.4 Licentie voor lettertype. Als de Adobe-software lettertypesoftware bevat, mag u de lettertypesoftware, of de contouren van de lettertypesoftware, in uw elektronische documenten insluiten, tot de mate waarin de verkoper en copyrighteigenaar van het lettertype, dergelijke insluiting toestaat. Dit pakket kan zowel Adobe- als niet-Adobe-lettertypen bevatten. U mag alle lettertypen die het eigendom van Adobe zijn, volledig insluiten.

18.5 Garantie. DE PRESTATIERESULTATEN DIE U ZOU KUNNEN VERKRIJGEN DOOR GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, WORDT NIET GEGARANDEERD EN KAN NIET GEGARANDEERD WORDEN DOOR ABBYY EN ZIJN LEVERANCIERS.

18.6 Exportregels. U gaat ermee akkoord dat de Adobe-software niet naar die landen verzonden, overgedragen of geëxporteerd mag worden, noch mag worden gebruikt op een manier verboden door de United States Export Administration Act of enige andere exportwetten, -beperkingen of -regels (gezamenlijk de ‘Exportwetten’). Als de Adobe-software daarnaast geïdentificeerd wordt als een goed waarvoor exportbeperkingen gelden onder de Exportwetten, geeft u aan en garandeert u dat u geen staatsburger bent van, of anderszins woonachtig bent in een land waarop een handelsblokkade rust, en dat het aan u niet anderszins onder de Exportwetten verboden is om de Adobe-software te ontvangen. Alle rechten om de Adobe-software te gebruiken, worden verleend op voorwaarde dat dergelijke rechten verbeurd worden als u niet voldoet aan de bepalingen van deze Overeenkomst.

18.7 Algemene bepalingen. Als een deel van deze Overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar bevonden wordt, heeft dit geen invloed op deze Overeenkomst in zijn geheel en blijft deze geldig en afdwingbaar op basis van de bepalingen. Deze Overeenkomst zal geen afbreuk doen op de wettelijke rechten van partijen die als consument handelen.

18.8 Handelsmerken. Adobe en Adobe PDF Library zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

19. Exportregels

19.1 De SOFTWARE mag niet geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd worden in strijd met de exportbepalingen in de wetten van het land waarin deze SOFTWARE is aangeschaft of anderszins verworven is. Daarnaast geeft U aan en garandeert U dat het U onder toepasbare wetten niet verboden is deze SOFTWARE te ontvangen.

20. Toepasselijk recht

20.1 Als de SOFTWARE in de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Centraal-Amerika, Japan of Taiwan is verkregen, dan is op deze EULA en de interpretatie hiervan de wetgeving van de Staat Californië in de Verenigde Staten van toepassing. Ten aanzien van alle eventuele geschillen die mogelijk kunnen ontstaan in verband met deze EULA en/of de SOFTWARE, accepteert u de rechtsbevoegdheid van de rechtbanken op federaal niveau en/of staatsniveau in de County of Alameda / Santa Clara in de Staat Californië.

20.2 Als de SOFTWARE werd verkregen in Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje, Zweden of in een andere lidstaat van de Europese Unie die niet in artikel 20.3, 20.4 of 20.5 van deze EULA genoemd wordt, of in Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, dan geldt ten aanzien van deze EULA en de interpretatie hiervan de relevante wetgeving die van kracht is in München (Bondsrepubliek Duitsland) waarbij de bevoegde rechtbanken van München (Bondsrepubliek Duitsland) rechtsbevoegd zijn ten aanzien van alle geschillen die betrekking hebben op deze EULA.

20.3 Als de SOFTWARE werd verkregen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland dan geldt ten aanzien van deze EULA en de interpretatie hiervan dat deze in overeenstemming is met de wetten van Engeland en Wales en de partijen accepteren de jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

20.4 Als de SOFTWARE is verkregen in Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan of een ander land van het GOS, met uitzondering van de Oekraïne en Moldavië, of als de SOFTWARE is aangeschaft in Letland, Litouwen of Estland, dan is op deze EULA en de interpretatie hiervan de relevante wetgeving van kracht die geldt in de Russische Federatie.

20.5 Als de SOFTWARE werd verkregen in Albanië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Hongarije, Israël, Macedonië, Polen, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Turkije, Servië, Montenegro, Oekraïne of Moldavië, dan is op deze EULA en de interpretatie hiervan de wetgeving van Oekraïne van toepassing.

Als artikel 20.5 van toepassing is en u een rechtspersoon of ondernemer bent, zullen alle geschillen, controverses of opvattingsverschillen die voortvloeien uit, of gerelateerd zijn aan de Overeenkomst uiteindelijk worden beslecht door arbitrage in overeenstemming met de arbitrageregels en -procedures van de Internationale handelsarbitrage van de Oekraïense Kamer van Koophandel en Industrie, overeenkomstig haar functie. Het oordeel van de bovengenoemde rechtbank is definitief en verplicht tot uitvoering door beide partijen. Als artikel 20.5 van toepassing is en u een natuurlijk persoon bent, dan is de arrondissementsrechtbank Shevchenkovsky van Kiev (Oekraïne) rechtsbevoegd ten aanzien van alle geschillen die samenhangen met deze EULA.

20.7 Als artikel 20.4 van toepassing is en u een rechtspersoon of een ondernemer bent, dan is het Hof van Arbitrage in Moskou (Russische Federatie) rechtsbevoegd ten aanzien van alle geschillen die samenhangen met deze EULA. Als artikel 20.4 van toepassing is en u een natuurlijk persoon bent, dan is de arrondissementsrechtbank Perovsky van Moskou (Russische Federatie) rechtsbevoegd ten aanzien van alle geschillen die samenhangen met deze EULA.

20.8 In de gevallen die in de artikelen 20.1-20,5 zijn beschreven, wordt deze EULA niet bepaald door tegenstrijdige regels van de wet van welk rechtsgebied dan ook of de United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, waarvan de toepassing uitdrukkelijk uitgesloten is.

20.9 Als de SOFTWARE aangeschaft is in een ander land dan de landen die in artikelen 20.1-20,5 gespecificeerd zijn, wordt deze EULA bepaald door en geïnterpreteerd volgens de substantiële wetten van het land waar U de SOFTWARE aangeschaft hebt.

21. Diversen

21.1 Als u de SOFTWARE via het internet aangeschaft hebt, (inclusief ‘Niet voor doorverkoopversies (‘Not for Resale’) en/of ‘Upgrade’-versies) zal ABBYY u geen gedrukte materialen, inclusief de gebruikershandleiding, leveren.

21.2 U gaat ermee akkoord tijdens de activering, registratie en het uitvoeren van de software enkele persoonlijke gegevens aan ABBYY te verstrekken. U gaat ermee akkoord dat uw persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt door ABBYY in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving die de vertrouwelijkheid van de gegevens garandeert. Alle persoonlijke gegevens die u aan ABBYY verstrekt worden opgeslagen en strikt binnen de ABBYY Group gebruikt en niet aan derden verstrekt, behalve indien dit wordt geëist door de van toepassing zijnde wetgeving.

21.3 ABBYY m
ag u e-mails sturen met nieuws over producten en het bedrijf, met informatie over speciale aanbiedingen, advies over het gebruik van producten en andere product- of bedrijfsgerelateerde informatie, mits u specifiek hiervoor toestemming heeft verleend aan ABBYY. U heeft de mogelijkheid om uw adres op ieder gewenst moment van de mailinglist van ABBYY te verwijderen.

21.4 U gaat ermee akkoord ABBYY schadeloos te stellen voor, te vrijwaren van en te verdedigen tegen alle claims, aansprakelijkheid, verliezen, procedures, schadevergoedingen en/of rechtszaken, inclusief eventuele procureurshonoraria die uit het gebruik van en/of het vertrouwen op de SOFTWARE kunnen voortvloeien.

21.5 In deze EULA wordt onder compensatie verstaan, de prijs van de licentie, zoals vastgesteld bij ABBYY of een partner van ABBYY en wordt betaald in overeenstemming met de betalingsprocedures zoals door hen vastgesteld.

21.6 Als een deel van deze EULA ongeldig of niet afdwingbaar bevonden wordt, heeft dit geen invloed op de EULA in zijn geheel, die volgens zijn bepalingen geldig en afdwingbaar zal blijven. Deze EULA zal geen afbreuk doen aan de wettelijke rechten van partijen die als consument handelen.

22. Gebruik door de Amerikaanse overheid

22.1 Als de SOFTWARE gebruikt wordt door de regering van de Verenigde Staten of een andere overheidsinstelling van de Amerikaanse regering, gelden de volgende extra bepalingen: (1) Restricted Computer Software, zoals gedefinieerd in de clausule Rights in Data-General in Federal Acquisition Regulations 52.227-14; en (2) elk gebruik, elke duplicatie, of openbaarmaking door de regering is onderhevig aan beperkingen zoals uiteengezet in subparagraaf (c)(1)(ii) van de clausule Rights in Technical Data and Computer Software in DFARS 252.227-7013.

Gebruiksrechtovereenkomst (EULA)