Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA)

ABBYY PDF Transformer 3.0

Důležité! Před instalací, kopírováním nebo používáním tohoto softwarového produktu si pečlivě přečtěte následující podmínky. Instalace, kopírování a používání tohoto softwarového produktu znamená souhlas s těmito podmínkami.

Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (“EULA”) pro produkty ABBYY představuje právní dohodu mezi vámi, koncovým uživatelem, který obdržel výše uvedený softwarový produkt ABBYY (včetně právnické osoby, pro kterou byl tento softwarový produkt získán), a společností ABBYY o výše uvedeném softwarovém produktu ABBYY, který je dodáván s touto smlouvou EULA, včetně všech souvisejících médií, tištěných materiálů a “online” nebo elektronické dokumentace, stejně jako aplikací, databází a dalších softwarových komponentů (souhrnně označovaných jako “SOFTWARE”).

Instalací, kopírováním nebo jiným používáním SOFTWARU potvrzujete, že jste si tuto smlouvu EULA přečetli a že souhlasíte s jejími podmínkami.

Tato smlouva EULA vstupuje v platnost zahájením používání SOFTWARE nebo přijmutím všech zde stanovených podmínek, a to zaškrtnutím možnosti “S podmínkami této licenční smlouvy souhlasím” a použitím příkazu “Další” na obrazovce počítače, a je závazná po celé období trvání autorských práv k SOFTWARU, pokud smlouva EULA nestanoví jinak.

SOFTWARE je chráněn zákony o autorských právech a ustanoveními mezinárodních smluv. Souhlasíte s tím, že tato smlouva EULA je právně vymahatelná jako jakákoli písemná vámi podepsaná smlouva. Tuto smlouvu EULA lze vymáhat na vás nebo na právnické osobě, která SOFTWARE získala a jejímž jménem je používán.

Pokud k softwaru dostanete i písemnou podobu Licenční smlouvy, pak ve všech případech, kdy by došlo k jakýmkoli obsahovým rozporům mezi textem této EULA a textem Licenční smlouvy, pak má větší platnost text Licenční smlouvy.

Pokud s podmínkami této smlouvy EULA nesouhlasíte, nepoužívejte SOFTWARE, zvolte možnost “Nesouhlasím s podmínkami licenční smlouvy” a pokračujte zvolením příkazu “Storno”.

Definice

“ABBYY” označuje společnost ABBYY USA Software House Inc., registrovanou na adrese 880 North McCarthy Boulevard, Suite 220, Milpitas, California 95035, USA, platí-li článek 20.1 této smlouvy EULA;
společnost ABBYY Europe GmbH, registrovanou na adrese Elsenheimerstr. 49 80687 Mnichov, platí-li článek 20.2 této smlouvy EULA;
společnost ABBYY UK Ltd, registrovanou na adrese Heathrow Business Centre, 65 High Street, Egham, Surrey TW20 9EY, Spojené Království, platí-li článek 20.3 této smlouvy,
společnost ABBYY LLC, registrovanou na adrese ul. Perovskaya dom 22, korpus 1, 111398, Moskva, Rusko; platí-li článek 20.4 této smlouvy EULA,
společnost ABBYY Software House Ukraine registrovanou na adrese 31, Degtyarevskaya st., Kyev, Ukrajina 03680, platí-li článek 20.5 této smlouvy EULA;
a společnost ABBYY Solutions Ltd., Karaoli 2, Egkomi CY 2404, Nicosia, Kypr, ve všech ostatních případech.

“ABBYY Group” znamená společnost ABBYY se všemi pobočkami. “Pobočkou ABBYY” se rozumí subjekt, který, přímo nebo nepřímo, prostřednictvím jednoho nebo více prostředníků, kontroluje, je kontrolován nebo je pod společnou kontrolou společnosti ABBYY.

Slova “vy”, “vaše” a “koncový uživatel” označují a zahrnují jakoukoli osobu a/nebo právnickou osobu, která tento SOFTWARE získala a jejímž jménem je používán.

“Licence” znamená, že společnost ABBYY vám uděluje nevýhradní právo na instalaci a používání SOFTWARU v souladu s podmínkami této smlouvy EULA.

1. Udělení licence

1.1 Za podmínky, že souhlasíte s podmínkami smlouvy EULA, vám společnost ABBYY uděluje Licenci, která vám umožňuje používat SOFTWARE, včetně všech obrázků, fotografií, animací, zvukových a obrazových součástí, hudby, textu a “apletů”, které jsou součástí SOFTWARU, a také doprovodných tištěných materiálů a všech kopií SOFTWARU, pouze v rámci níže stanovených mezí. Všechny níže uvedené podmínky platí pro SOFTWARE jako celek i pro jednotlivé součásti zvlášť.

2. Licence

2.1 Společnost ABBYY prohlašuje, potvrzuje a zaručuje, že má plné právo, pravomoc, právní způsobilost, schopnost a moc k udělení licence a distribuci SOFTWARU, včetně všech obrazů, fotografií, animací, audio a video komponent, hudby, textů a “apletů” obsažených v SOFTWARU, stejně jako přiložených tištěných materiálů a všech kopií SOFTWARU.

2.2 Veškerá vlastnická práva a práva k duševnímu vlastnictví, která nejsou obsažena v SOFTWARU, ale ke kterým lze přistupovat při používání SOFTWARU, jsou majetkem příslušných vlastníků obsahu a mohou být chráněna příslušnými autorskými právy nebo dalšími zákony o ochraně duševního vlastnictví a mezinárodními úmluvami. Tato smlouva EULA Vám k takovému duševnímu vlastnictví neuděluje žádná práva.

2.3 SOFTWARE obsahuje důležitá obchodní tajemství a důvěrné informace patřící společnosti ABBYY a třetím stranám a je chráněn autorskými právy, včetně například zákona o autorských právech Spojených států, zákony Ruské federace, stanovení mezinárodních smluv a příslušných zákonů země, ve které je používán. Jakékoli používání SOFTWARU při nedodržování nebo v rozporu s podmínkami této smlouvy EULA bude považováno za porušení práv k duševnímu vlastnictví společnosti ABBYY nebo třetích stran, a následkem toho budou zrušena všechna práva k používání SOFTWARU udělená touto smlouvou EULA.

2.4 Tento SOFTWARE jste oprávněni jednorázově, trvale a přímo převést na jiného koncového uživatele. Tento převod musí zahrnovat veškerý SOFTWARE (včetně všech částí, médií a tištěných materiálů a všech upgradů) a tuto smlouvu EULA. Převod nesmí proběhnout předáním do komise, ani jiným nepřímým způsobem. Nabyvatel tohoto jednorázového převodu musí souhlasit s podmínkami této smlouvy EULA a musí se zavázat, že tuto smlouvu EULA ani SOFTWARE dále nepřevede. V případě takového převodu SOFTWARU je nutno SOFTWARE odinstalovat z počítače a z místní sítě LAN.

2.5 Tato smlouva EULA neuděluje žádná práva související s jakýmikoli ochrannými známkami společnosti ABBYY.

2.6 Vyhrazení práv. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena společnosti ABBYY.

3. Používání SOFTWARU

3.1 Pokud software zakoupila organizace, v tom případě můžete SOFTWARE instalovat a používat jen na svém počítači v zaměstnání. SOFTWARE nesmíte instalovat a používat na svém domácím počítači. SOFTWARE nesmíte instalovat a používat na více než jednom počítači.

3.2. Pokud SOFTWARE zakoupila soukromá osoba, v tom případě můžete SOFTWARE instalovat a používat na svém počítači v zaměstnání i na domácím počítači. SOFTWARE nesmíte instalovat a používat na více než dvou počítačích. SOFTWARE smíte používat vždy jen na jednom počítači současně. SOFTWARE nelze používat zároveň v počítači doma i v zaměstnání.

3.3. K SOFTWARU můžete s využitím Terminálových služeb přistupovat jen z jednoho počítače současně, pokud není stanoveno jinak v samostatné dohodě s firmou ABBYY nebo v nějaké jiné doprovodné dokumentaci k SOFTWARE. Terminálové služby umožňují uživateli přístup k aplikacím a datům ze vzdále
ného počítače přes síť.

4. SOFTWARE na více médiích

4.1 SOFTWARE můžete obdržet na více médiích, včetně souborů stažených z internetu. Bez ohledu na počet obdržených médií máte licenci na používání pouze jedné (1) kopie SOFTWARU v souladu s částí 3 této smlouvy EULA.

5. Databáze koncového uživatele

5.1 Pro programy obsažené v SOFTWARU můžete vytvářet své vlastní databáze, pokud SOFTWARE tuto funkci nabízí.

6. Redistribuce SOFTWARU

6.1 Jakákoli redistribuce SOFTWARU s výjimkou uvedenou v článku 2.4 je přísně zakázána. Redistribuce zahrnuje, mimo jiné, pronájem, leasing nebo půjčování SOFTWARU, pokud není v samostatné smlouvě se společností ABBYY uvedeno jinak.

7. Dodatečné podmínky pro předběžné verze software

7.1 Pokud je SOFTWARE, který jste s touto Licencí dostali, předprodejní verze nebo beta SOFTWARE (“Předběžný software”), v tom případě platí následující Oddíl. Pokud je jakékoli opatření v této licenci v rozporu s některými podmínkami této smlouvy EULA, v tom případě tento Oddíl anuluje všechny ostatní podmínky a opatření týkající se Předběžného softwaru, ale jen v takovém rozsahu, aby se daný rozpor odstranil.

7.2 Uznáváte, že tento SOFTWARE je předběžnou verzí, nereprezentuje finální SOFTWARE firmy ABBYY, a může obsahovat chyby a některé další problémy, které mohou způsobit systémovou nebo jinou poruchu a ztrátu dat. Proto je vám tento předběžný software poskytován “tak, jak je”, a společnost ABBYY se zříká jakékoli záruky nebo odpovědnosti vůči vám. V PŘÍPADECH, KDY TATO ODPOVĚDNOST NEMŮŽE BÝT U PŘEDBĚŽNÉHO SOFTWARU VYLOUČENA, MŮŽE VŠAK BÝT OMEZENA, JE ODPOVĚDNOST FIRMY ABBYY A JEJÍCH DODAVATELŮ OMEZENA NA ČÁSTKU MAXIMÁLNĚ PADESÁTI AMERICKÝCH DOLARŮ (U.S. $50).

7.3 Uznáváte, že předběžný software může fungovat jen během časového úseku, omezeného SOFTWAREM, nepřesahujícím však 2 (dva) týdny od prvního spuštění předběžného softwaru. Po vypršení tohoto časového limitu bude funkčnost předběžného softwaru ukončena a platnost smlouvy EULA bude ukončena, pokud vám nebude prodloužena společností ABBYY po zakoupení plné verze SOFTWARU od společnosti ABBYY.

7.4 Uznáváte, že ABBYY vám neslíbila ani nezaručila, že předběžný software bude propagován nebo bude v budoucnosti komukoli dostupný, že vám ABBYY nevyjádřila ani nenaznačila omezenou záruku tím, že předběžný software propagovala nebo uvedla na trh, a že ABBYY na trh nemusí uvést softwarový produkt, který je podobný nebo kompatibilní s předběžným softwarem. Obdobně uznáváte, že jakýkoli vývoj nebo úpravy, které podniknete na předběžném softwaru nebo na jakémkoli softwarovém produktu, s předběžným softwarem spojeném, konáte zcela na své vlastní riziko.

7.5 Uznáváte, že předběžný software, veškeré doprovodné ústní nebo elektronické informace, které vám v souvislosti s předběžným softwarem sdělila firma ABBYY, jakékoli informace o kvalitě předběžného softwaru nebo o kvalitě výsledků, získaných použitím předběžného software, jsou důvěrné (dále jen Důvěrné materiály).

7.6 Souhlasíte, že se budete řídit následujícími podmínkami:

7.6.1 Nebudete prozrazovat důvěrné materiály. Výrazem “prozrazovat” se rozumí leasing, půjčování, pronájem, přidělení, převod nebo poskytnutí přístupu – přes síť nebo jakkoli jinak – jakékoli třetí straně k důvěrným materiálům, reprodukovaným v jakékoli podobě včetně ústní komunikace.

7.6.2 Jste povinni podniknout všechny dostupné kroky, abyste prozrazení důvěrných materiálů zabránili a udrželi je v tajnosti.

7.6.3 Pokud si budete nějakého vyzrazení důvěrných materiálů vědomi, jste povinni hned informovat ABBYY.

7.6.4 Pokud se dopustíte porušení smluvních podmínek stanovených v odstavcích 7.6.1-7.6.3 výše, jste povinni zaplatit firmě ABBYY pokutu ve výši deseti tisíc dolarů (US$ 10,000). Jste také povinni ABBYY kompenzovat jakékoli ztráty, které v důsledku takového porušení utrpí a které nebudou kompenzovány pokutou.

7.7 Podmínky o důvěrnosti stanovené v odstavci 7.6 tohoto EULA zůstávají v platnosti až do dne oficiálního vydání SOFTWARE. Pro účely této EULA budiž dnem oficiálního vydání SOFTWARE den vydání tiskového prohlášení o SOFTWARE na www.ABBYY.com.

7.8 Pokud budete během doby stanovené v klauzuli 7.3 požádáni ABBYY, poskytnete společnosti ABBYY zpětnou vazbu týkající se testování a používání předběžného softwaru, včetně hlášení o chybách a závadách.

7.9 Pokud s vámi byla o předběžném softwaru uzavřena nějaká další samostatná písemná smlouva, například Smlouva o důvěrnosti, pak se vaše používání předběžného softwaru řídí i takovou smlouvou. Pokud jsou jakékoli podmínky takové samostatné písemné smlouvy, například Smlouvy o důvěrnosti, v rozporu s některými podmínkami této smlouvy EULA, v tom případě samostatná písemná smlouva nahrazuje takové ostatní podmínky, týkající se předběžného softwaru, ale jen v takovém rozsahu, aby se daný rozpor odstranil.

7.10 Souhlasíte s tím, že po přijetí novější nevydané verze předběžného softwaru nebo veřejně vydané komerční verze SOFTWARU, ať už jako samostatného produktu nebo jako součást většího produktu, vrátíte nebo zničíte veškerý předběžný software, který jste dříve od ABBYY dostali, a budete se řídit podmínkami licenční smlouvy pro každou takovou novější verzi předběžného softwaru nebo veřejně vydanou komerční verzi SOFTWARU.

8. Omezení

8.1 Berete na vědomí, že SOFTWARE je chráněn proti neoprávněnému kopírování nebo používání. Pokud svou kopii SOFTWARU neaktivujete, na základě této smlouvy EULA nemusíte mít právo na určité funkce SOFTWARU.

8.2 Veškeré podmínky užívání a omezení vztahující se k používání SOFTWARU jsou uvedeny ve smlouvě EULA, není-li v samostatné smlouvě se společností ABBYY nebo v jiné dokumentaci přiložené k SOFTWARU stanoveno jinak.

8.3 Níže uvedené činnosti nejste oprávněni provádět ani jejich provádění umožnit jiným osobám:

8.3.1 Provádět zpětnou analýzu nebo SOFTWARE rozkládat či dekompilovat, s výjimkou a pouze v takovém rozsahu, kdy je tato činnost výslovně povolena platnými zákony bez ohledu na toto omezení. Pokud platné zákony takové aktivity umožňují, nesmí být zjištěné informace předány třetím stranám, s výjimkou situací, kdy je takové předání vyžadováno zákonem, a tyto informace musí být ihned sděleny společnosti ABBYY. Všechny tyto informace budou považovány za důvěrné a chráněné informace společnosti ABBYY.

8.3.2 Měnit, upravovat nebo překládat SOFTWARE, včetně provádění změn v SOFTWARU a aplikacích a databázích, obsažených v SOFTWARU kromě těch, které nabízí SOFTWARE a které jsou popsány v dokumentaci.

8.3.3 Provádět jakékoli změny SOFTWARE, včetně změn za účelem umožnění chodu SOFTWARU na vašem hardwaru, bez předchozího písemného souhlasu ABBYY, a to s výjimkou změn, které mohou být prováděny v rámci možností dodaného SOFTWARU a které jsou popsány v průvodní dokumentaci. Opravovat chyby v SOFTWARU bez předchozího písemného souhlasu ABBYY.

8.3.3 Pronajímat, půjčovat, poskytovat dílčí licenci nebo převést práva, která jsou vám udělena na základě této smlouvy EULA, a další práva související se SOFT
WAREM, jiným osobám nebo souhlasit s kopírováním celého SOFTWARU nebo jeho části do jiných počítačů (kromě situace popsané v článku 2.4), není-li v samostatné smlouvě se společností ABBYY stanoveno jinak.

8.3.4 Umožnit osobě, která není oprávněna používat SOFTWARE a pracuje ve stejném systému více uživatelů jako vy, aby používala SOFTWARE.

8.3.6 Odstraňovat nebo skrývat sdělení o autorských právech, ochranných známkách nebo patentech, která jsou uvedena na dodaném SOFTWARU.

8.4 Platí-li odstavec 20.4 nebo odstavec 20.5 této EULA, nejste oprávněni SOFTWARE používat komerčně za účelem rozeznávání textových polí nebo převodů PDF prováděných tímto SOFTWAREM jakékoli třetí straně.

9. Podpůrné služby

9.1 Společnost ABBYY vám poskytuje podpůrné služby související se SOFTWAREM (dále jen “podpůrné služby”) podle podmínek aktuálních zásad podpory společnosti ABBYY zveřejněných na webových stránkách společnosti ABBYY (http://www.abbyy.com/support/). Společnost ABBYY si vyhrazuje právo kdykoli zásady podpory bez předchozího oznámení změnit.

9.2 Případný doplňkový softwarový kód, který vám bude poskytnut jako součást služeb podpory, se považuje za součást SOFTWARU a vztahují se na něj podmínky této smlouvy EULA.

9.3 Pro získání nároku na podpůrné služby se od vás vyžaduje, abyste společnosti ABBYY poskytli informace o charakteristice vašeho hardwaru, a také standardní osobní údaje včetně vašeho jména, případně názvu společnosti, adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy.

9.4 Společnost ABBYY může používat výše uvedené informace v souladu s platnými zákony na ochranu dat pro své obchodní účely, mimo jiné, včetně podpory a vývoje produktu, a to za podmínky, že společnost ABBYY nepoužije tyto informace ve formě, která by vás osobně identifikovala.

10. Neprodejný software

10.1 Je-li SOFTWARE označen “Not for Resale” (“Zákaz dalšího prodeje”) nebo “NFR”, pak můžete tento SOFTWARE používat pouze pro účely předvádění, ověření nebo testování, bez ohledu na jiné části této smlouvy EULA.

11. Software pro zkušební účely

11.1 Pokud je SOFTWARE označen nápisem “Try&Buy”, “Trial” (Zkušební) nebo “Demo”, pak tento oddíl platí, dokud nezakoupíte licenci pro plnou maloobchodní verzi SOFTWARU. Berete na vědomí, že SOFTWARE má omezenou funkčnost a/nebo funkce na omezenou dobu. SOFTWARE je poskytován formou licence “tak, jak je”, výhradně jako ukázkový model. Pokud je tento SOFTWARE verzí s časovým limitem, bude jeho funkčnost po uplynutí vymezeného časového období po instalaci deaktivována. Toto časové období bude stanoveno v SOFTWARU. Po uplynutí této lhůty skončí platnost smlouvy EULA, pokud ji společnost ABBYY neprodlouží na základě zakoupené plné licence od společnosti ABBYY.

12. Upgrade

12.1 Pokud je SOFTWARE označen jako upgrade, musíte vlastnit řádnou licenci na užívání produktu, který společnost ABBYY identifikuje jako produkt způsobilý k upgrade, abyste mohli SOFTWARE používat.

12.2 SOFTWARE označený jako upgrade nahrazuje nebo doplňuje produkt, ze něhož vycházel váš nárok na upgrade.

12.3 Výsledný upgradovaný produkt můžete používat pouze v souladu s podmínkami EULA dodanými s tímto produktem.

12.4 Berete na vědomí, že případná povinnost společnosti ABBYY podporovat verzi SOFTWARU, která byla upgradována, končí okamžikem dostupnosti upgrade.

13. Ukončení platnosti

13.1 Pokud nebude mezi vámi a ABBYY stanoveno jinak nebo není-li stanoveno jinak ve smlouvě EULA, má tato EULA platnost po celou dobu trvání autorského práva SOFTWARU.

13.2 Společnost ABBYY je oprávněna odstoupit od této smlouvy EULA v případě porušení jejích podmínek druhou stranou, aniž by tím byla dotčena jakákoliv jiná práva. V takovém případě jste povinni zničit všechny kopie SOFTWARU a všechny jeho součásti a SOFTWARE odinstalovat.

13.3 Od této smlouvy EULA můžete odstoupit zničením SOFTWARU a průvodní dokumentace a všech jejich kopií.

13.4 Takové odstoupení vás nezbavuje povinnosti SOFTWARE uhradit.

13.5 Platnost ustanovení 2.3, 2.5, 2.6, 6, 8, 11, 14.2-14.4, 15, 16, 19, 20, 21.5 a 22 pokračuje i po ukončení této smlouvy EULA. Tím ale nevzniká právo na používání SOFTWARU po ukončení platnosti této smlouvy EULA.

14. Omezená záruka

14.1 Společnost ABBYY zaručuje, že média, na nichž je SOFTWARE případně dodán, nebudou obsahovat vady materiálu a zpracování při běžném používání po minimální záruční dobu stanovenou zákonnými předpisy země, ve které je SOFTWARE zakoupen, a to počínaje datem nákupu. Pokud byl SOFTWARE zakoupen v Ruské federaci, představuje tato doba 30 (třicet) dní od data nákupu.

14.2 SOFTWARE, jeho upgrade a aktualizace jsou dodávány “tak, jak jsou,” a společnost ABBYY neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu. Společnost ABBYY nezaručuje a nemůže zaručit výkonnost nebo výsledky, kterých lze používáním SOFTWARU dosáhnout.

S výjimkou záruky, podmínky nebo ujištění v takovém rozsahu, v jakém tyto nelze podle zákonů, které se na vás ve vaší jurisdikci vztahují, vyloučit nebo omezit, neposkytuje společnost ABBYY žádné záruky, podmínky ani ujištění (výslovné ani odvozené, bez ohledu na to, zda vyplývají ze zákona, obyčejového práva, zvyklostí, zavedeného užívání či jinak) v žádném ohledu, mimo jiné, včetně neporušení práv třetích osob, prodejnosti, celistvosti, uspokojivé kvality nebo vhodnosti pro určitý účel, ani že SOFTWARE nebude způsobovat chyby, že bude splňovat vaše požadavky nebo že bude řádně fungovat ve spojení s jiným softwarem nebo hardwarem. Veškeré riziko související s kvalitou a výkonem SOFTWARU je na vaší straně.

14.3 Společnost ABBYY neposkytuje žádné záruky na softwarové produkty třetích osob, které mohou být dodány se SOFTWAREM.

14.4 Omezená záruka pro uživatele žijící v Německu nebo Rakousku.

Pokud jste kopii SOFTWARU pořídili v Německu nebo Rakousku nebo v této zemi obvykle žijete, pak společnost ABBYY v souladu s německými zákony zaručuje, že SOFTWARE bude poskytovat funkce uvedené v dokumentaci (“sjednané funkce”), a to po dobu omezené záruky následující po převzetí kopie SOFTWARU, pokud je tento používán v doporučené hardwarové konfiguraci. Výraz “doba omezené záruky”, jak je použit v tomto článku, znamená jeden (1) rok, pokud jste podnikový uživatel nebo právnická osoba, a dva (2) roky v případě, že nejste podnikový uživatel. Nepodstatná odchylka od sjednaných funkcí nebude brána v úvahu a nebude zakládat žádná práva vyplývající se záruky. Tato omezená záruka se nevztahuje na SOFTWARE, který je vám poskytován zdarma, například upgrade, předběžné verze, “zkušební” verze, vzorky produktu, kopie SOFTWARU “Not for resale” (“NFR”, zákaz dalšího prodeje), nebo na SOFTWARE, který jste změnili tak, že tyto změny způsobily závadu. Chcete-li vznést nárok vyplývající ze záruky, musíte během doby omezené záruky vrátit SOFTWARE a doklad o nákupu na místo, kde jste jej pořídili. Pokud se funkce SOFTWARU podstatně liší od sjednaných funkcí, je společnost ABBYY oprávněna (formou opětovného plnění a dle svého vlastního uvážení) SOFTWARE opravit nebo vyměnit. Pokud se tak nestane, máte nárok na snížení kupní ceny (snížení) nebo zrušení kupní smlouvy (zrušení). Další informace o záruce získáte
od oddělení zákaznické podpory společnosti ABBYY v Německu. ABBYY Europe GmbH, Elsenheimerstraße 49, 80687 Munich, tel.: +49 (0)89 51 11 590, fax: +49 (0)89 51 11 5959.

15. Omezení odpovědnosti

15.1 Společnost ABBYY nebude vůči vám v žádném případě odpovědná za škody, přerušení podnikání, ztrátu dat nebo informací libovolného druhu, obchodního či jiného, nároky nebo náklady či následné, nepřímé, náhodné škody nebo za ušlý zisk nebo ztrátu úspor vyplývajících a/nebo souvisejících s používáním SOFTWARU nebo za škody způsobené možnými chybami nebo chybami tisku v SOFTWARU, a to ani v případě, že zástupci společnosti ABBYY byli na možnost této ztráty, škody, nároků nebo nákladů upozorněni, a ani za případné nároky třetích osob. Výše uvedená omezení a výjimky se vztahují na rozsah povolený platnými zákony ve vaší jurisdikci. Výhradní a souhrnná odpovědnost společnosti ABBYY vyplývající z této smlouvy EULA bude omezena na kupní cenu původně zaplacenou za SOFTWARE, pokud k platbě došlo. Další informace najdete v části obsahující konkrétní údaje o jurisdikci v článku 20 této smlouvy EULA.

15.2 Omezení záruky pro uživatele žijící v Německu nebo Rakousku.

Pokud jste pořídili kopii SOFTWARU v Německu nebo Rakousku a obvykle v této zemi pobýváte, pak platí následující:

15.2.1 Na základě ustanovení článku 15.2.2, bude zákonná odpovědnost společnosti ABBYY omezena takto: (i) společnost ABBYY bude odpovědná pouze do výše škody, kterou lze v okamžiku uzavření smlouvy běžně předpokládat v souvislosti se škodami způsobenými nezávažným nedbalostním porušením zásadní smluvní povinnosti, a (ii) společnost ABBYY nebude odpovědná za škody způsobné nezávažným nedbalostním porušením nezásadní smluvní povinnosti.

15.2.2 Omezení odpovědnosti uvedené v bodě 15.2.1 se nebude vztahovat na povinnou zákonnou odpovědnost, zejména na odpovědnost podle německého zákona o odpovědnosti za výrobky, odpovědnost za převzetí specifické záruky nebo odpovědnost za zaviněnou újmu na zdraví.

15.2.3 Jste povinni přijmout veškerá přiměřená opatření pro zabránění a omezení škod, zejména pořídit záložní kopie SOFTWARU a počítačových dat na základě ustanovení této smlouvy EULA.

16. Použité fonty

16.1 Na programy fontů se vztahují autorská práva a majitel těchto autorských práv může stanovit podmínky, za kterých lze program fontů používat. Jednou z podmínek může být nutnost licenční kopie programu fontů pro vkládání fontů do souboru PDF. Společnost ABBYY nebude v žádném případě odpovědná za jakékoli škody vyplývající z vašeho používání vkládaných fontů.

17.Tracker Software – PDF-XChange

17.1 Výraz “PDF-XChange” označuje ovladače tiskárny a PDF-XChange a knihovnu PDF-Tools, poskytnuté firmou Tracker Software Products (Canada) Ltd, a související dokumentaci a veškeré upgrady, změněné verze, aktualizace, dodatky a jejich kopie. PDF-XChange od společnosti Tracker Software je obsažen v SOFTWARU.

17.2 Poskytnutí a omezení licence. Společnost ABBYY Vám uděluje nevýhradní právo na používání softwaru PDF-XChange, začleněného do SOFTWARU v souladu s podmínkami této smlouvy EULA.

Můžete pořídit jednu záložní kopii softwaru PDF-XChange, začleněného do SOFTWARU, pokud tato záložní kopie nebude nainstalována nebo používána v jiném počítači.

17.3 Práva k duševnímu vlastnictví. PDF-XChange, začleněný do SOFTWARU, vlastní společnost Tracker Software Products (Canada) a její dodavatelé a jeho struktura, organizace a kód jsou cenným obchodním tajemstvím společnosti Tracker Software Products (Canada) a jejích dodavatelů. PDF-XChange je také chráněn zákonem Spojených států o autorských právech a ustanoveními mezinárodní úmluvy. Software PDF-XChange, začleněný do SOFTWARU, nesmíte kopírovat jinak, než jak je uvedeno v této smlouvě EULA. Veškeré kopie, které máte povoleno pořídit podle této smlouvy EULA, musí obsahovat stejná sdělení o autorských právech nebo vlastnictví, kterými je opatřen SOFTWARE. Souhlasíte s tím, že nebudete měnit, upravovat, překládat, zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat ani se jinak pokoušet odhalit zdrojový kód softwaru PDF-XChange, začleněného do SOFTWARU. Kromě výše uvedených ustanovení Vám toto ujednání EULA neposkytuje žádná práva na duševní vlastnictví, související se softwarem PDF-XChange.

17.4 Pravidla pro export. Souhlasíte s tím, že software PDF-XChange, začleněný do SOFTWARU nebude vyexpedován, přenesen ani exportován do země nebo použit jakýmkoli způsobem, které jsou zakázány zákonem Spojených států pro kontrolu exportu nebo jinými vývozními zákony, omezeními nebo předpisy (dále souhrnně jen “exportní zákony”). Kromě toho, pokud je PDF-XChange, začleněný do SOFTWARU, identifikován jako zboží s kontrolovaným exportem podle zákonů o vývozu, prohlašujete a zaručujete se, že nejste občan ani jinak nepatříte k národu, na který je uvaleno embargo, ani jinak nemáte podle exportních zákonů zakázáno převzít software PDF-XChange, začleněný do SOFTWARU. Všechna práva na používání PDF-Xchange, začleněného do SOFTWARU, jsou udělena pod podmínkou, že tato práva propadají, pokud nedodržíte podmínky této smlouvy EULA.

17.5 Ochranné známky. Ovladače PDF-XChange a knihovna PDF-Tools jsou buď registrované ochranné známky, nebo ochranné známky společnosti Tracker Software Products (Canada) Ltd ve Spojeném království a / nebo v jiných zemích.

18. Knihovna Adobe® PDF Library

18.1 Termín “Software Adobe” zahrnuje Adobe Technology a příslušnou dokumentaci, veškeré upgrady, změněné verze, aktualizace, dodatky a jejich kopie.

18.2 Udělení a omezení licence. Společnost ABBYY vám uděluje nevýhradní právo na používání softwaru Adobe v souladu s podmínkami této smlouvy EULA. Jste oprávněni pořídit si jednu záložní kopii softwaru Adobe, pokud tato záložní kopie nebude nainstalována nebo používána v jiném počítači.

18.3 Práva k duševnímu vlastnictví. Software Adobe je vlastnictvím společnosti ABBYY a jejích dodavatelů, a jeho struktura, organizace a kód jsou cenným obchodním tajemstvím společnosti ABBYY a jejích dodavatelů. Software Adobe je také chráněn zákonem Spojených států o autorských právech a ustanoveními mezinárodních úmluv. Software Adobe nejste oprávněni kopírovat jinak, než jak je uvedeno v této smlouvě. Veškeré kopie, které máte povoleno pořídit podle této smlouvy, musí obsahovat stejná sdělení o autorských právech nebo vlastnictví, jakými je opatřen Adobe Software. Souhlasíte s tím, že nebudete měnit, upravovat, překládat, zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat ani se jinak pokoušet odhalit zdrojový kód softwaru Adobe. Kromě výše uvedených ustanovení vám tato smlouva neposkytuje žádná práva k duševnímu vlastnictví související se softwarem Adobe.

18.4 Licence na fonty. Pokud software Adobe obsahuje software fontů, můžete využívat software fontů nebo návrhy softwaru fontů do svých elektronických dokumentů v rozsahu, v jakém toto využívání umožňuje vlastník autorských práv k těmto fontům. Fonty obsažené v tomto balíku mohou obsahovat jak fonty vlastněné společností Adobe, tak jinými společnostmi. Fonty vlastněné společností Adobe můžete plně využívat.

18.5 Záruka. SPOLEČNOST ABBYY A JEJÍ DODAVATEL NEZARUČUJÍ A NEMOHOU ZARUČIT VÝSLEDKY, KTERÉ ZÍSKÁTE POUŽI
TÍM SOFTWARU. 18.6 Pravidla pro export. Souhlasíte s tím, že software Adobe nebude převážen, odesílán ani exportován do žádné země, nebo nebude používán jakýmkoli způsobem, zakázaným Zákonem vlády Spojených států o exportu nebo jiným exportním zákonem, omezením nebo nařízením (obecně “Zákony o exportu”) – kromě toho, pokud je software Adobe identifikován jako zboží s kontrolovaným exportem podle Zákonů o exportu, prohlašujete a zaručujete se, že nejste občanem ani jinak nepatříte k takovému národu, na který je uvaleno embargo, ani jinak nemáte podle exportních zákonů zakázáno software Adobe převzít. Všechna práva na používání softwaru Adobe začleněného do SOFTWARU jsou udělena pod podmínkou, že v případě porušení této smlouvy propadají.

18.7. Všeobecná ustanovení Pokud se některá část této smlouvy stane neplatnou a nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost zbytku této smlouvy, která zůstane platná a vymahatelná v souladu s jejími podmínkami. Tato smlouva nemá vliv na zákonná práva jakékoliv strany jednající jako spotřebitel.

18.8 Ochranné známky. Adobe a Adobe PDF Library jsou buď zapsané ochranné známky, anebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech nebo jiných zemích.

19. Pravidla pro export

19.1 SOFTWARE se nesmí exportovat ani reexportovat v rozporu s předpisy pro vývoz stanovenými zákony země, ve které byl SOFTWARE zakoupen nebo jinak pořízen. Dále prohlašujete a zaručujete, že vám není podle platných zákonů zakázáno obdržet SOFTWARE.

20. Rozhodné právo

20.1 Pokud byl software získán ve Spojených státech, Kanadě, Mexiku, Střední Americe, Japonsku nebo Thaj-wanu, tato smlouva EULA se řídí a vykládá v souladu se zákony státu Kalifornie ve Spojených státech amerických. Pokud dojde ke sporu v souvislosti s touto smlouvou EULA nebo tímto SOFTWAREM, souhlasíte se soudní jurisdikcí a místní pravomocí federálních nebo státních soudů v okresu Alameda nebo Santa Clara ve státu Kalifornie.

20.2 Pokud byl SOFTWARE získán v Rakousku, Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Itálii, Lucembursku, Nizozemí, Portugalsku, Španělsku, Švédsku nebo v jiném členském státu Evropské unie, který není uveden v článku 20.3, 20.4 nebo 20.5 této smlouvy EULA, nebo ve Švýcarsku, Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku, tato smlouva EULA se řídí a vykládá v souladu s hmotným právem platným v Mnichově v Německé spolkové republice, a všechny spory vyplývající z této smlouvy EULA budou spadat do pravomoci příslušných soudů v Mnichově v Německé spolkové republice.

20.3 Pokud byl software získán ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a Irské republiky, tato smlouva EULA se řídí a vykládá v souladu se zákony Anglie a Walesu, a všechny strany přijímají jurisdikci soudů v Anglii a Walesu.

20.4 Pokud byl SOFTWARE získán v Rusku, Bělorusku, Kazachstánu nebo jiné zemi Společenství nezávislých států s výjimkou Ukrajiny a Moldávie, nebo pokud byl SOFTWARE zakoupen v Lotyšsku, Litvě nebo Estonsku, tato smlouva EULA se řídí a vykládá v souladu s věcným právem platným v Ruské federaci.

20.5 Pokud byl SOFTWARE získán v Albánii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, Kypru, České republice, Maďarsku, Izraeli, Makedonii, Maltě, Polsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Turecku, Srbsku, Černé hoře, Ukrajině nebo Moldávii, tato smlouva EULA se bude řídit a vykládat podle zákonných předpisů Ukrajiny.

20.6 Pokud platí odstavec 20.5 a vy jste právní subjekt nebo soukromý podnikatel, budou jakékoli a veškeré spory, polemiky nebo nesrovnalosti v názorech, vyplývajících z této smlouvy, nebo s ní nějak související, vyřešeny arbitrážně v souladu se zákony arbitráže a s postupy Mezinárodní obchodní arbitráže v Ukrajinské obchodní a průmyslové komoře podle jejích zákonů. Rozsudek výše uvedeného soudního dvora je konečný a závazný pro obě strany. Pokud platí článek 20.5 a jste fyzickou osobou, bude ke všem sporům vyplývajícím s této smlouvy EULA příslušný Ševčenkovský Okresní soud v Kyjevě, Ukrajina.

20.7 Pokud platí článek 20.4 a jste právnickou osobou nebo soukromým podnikatelem, bude ke všem sporům vyplývajícím z této smlouvy EULA příslušný arbitrážní soud v Moskvě v Ruské federaci. Pokud platí článek 20.4 a jste fyzickou osobou, bude ke všem sporům vyplývajícím z této smlouvy EULA příslušný Okresní soud Perovsky v Moskvě, Ruská federace.

20.8 V případech popsaných v článku 20.1 až 20.5. se nebude tato smlouva EULA řídit pravidly o střetu zákonů jakékoli jurisdikce nebo Úmluvou Spojených národů o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží, jejichž působnost je tímto výslovně vyloučena.

20.9 Pokud byl SOFTWARE zakoupen v jiné zemi, než jsou země uvedené v článku 20.1 až 20.5, tato smlouva EULA se bude řídit a vykládat v souladu s věcným právem země, v níž jste SOFTWARE zakoupili.

21. Různé

21.1 Pokud jste získali SOFTWARE z Internetu (včetně verzí “Not for Resale” (Zákaz dalšího prodeje) a “Upgrade”), společnost ABBYY vám neposkytne žádné tištěné materiály, včetně uživatelské příručky.

21.2 Souhlasíte s tím, že během aktivace, registrace a provozu softwaru poskytnete společnosti ABBYY některá osobní data. Souhlasíte s tím, že ABBYY může vaše osobní data v souladu s platnými zákony na ochranu důvěrných dat shromažďovat, zpracovávat a používat. Poskytnutá osobní data budou použita pouze společností ABBYY Group a nebudou poskytnuta třetím stranám, pokud to nevyžaduje příslušný zákon.

21.3 Pokud jste výslovně odsouhlasili, že takové informace chcete od ABBYY dostávat, může vám ABBYY posílat e-maily obsahující novinky o výrobku a společnosti, informace o speciálních nabídkách, radách o použití produktu a informace spojené se společností. Máte možnost kdykoli svou adresu ze seznamu e-mailových adres ABBYY odstranit.

21.4 Souhlasíte s tím, že společnost ABBYY ochráníte a zajistíte její bezúhonnost v případě jakýchkoli nároků, odpovědnosti, ztrát, žalob, škod nebo soudních sporů včetně případných právnických poplatků, které mohou vyplývat z používání SOFTWARU a/nebo spoléhání na něj.

21.5 Odškodněním se podle této smlouvy EULA rozumí cena licence, stanovená ABBYY nebo některým z partnerů ABBYY a splatná podle platebních postupů jimi stanovených.

21.6 Pokud bude zjištěno, že některá část této smlouvy EULA je neplatná a nevymahatelná, nebude to mít vliv na platnost zbytku této smlouvy, která zůstane platná a vymahatelná v souladu s jejími podmínkami. Tato smlouva EULA nemá vliv na zákonná práva strany jednající jako spotřebitel.

22. Použití ze strany státu

22.1 V případě používání SOFTWARU státem Spojených států amerických nebo americkou vládou budou platit následující dodatečné podmínky: (1) omezený počítačový software, jak je vymezen v bodu Právo na data – obecná ustanovení Federálních předpisů pro nákup 52.227-14; a (2) užívání, rozmnožování nebo předávání ze strany vlády podléhá omezením uvedeným v písmenu (c)(1)(ii) bodu Právo na technické údaje a počítačový software v předpisu DFARS 252.227-7013.

Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA)